Volume 3

Page 1536

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יחיאל מיכל שטיינברג

נפטר בירושלים, ג' טבת תש"ט (4.1.49) (ראה את הערך בעמוד 576, כרך ב')

אפרים צבי חרל"פ

נפטר ברחובות, ז' טבת תש"ט (8.1.49) (ראה את הערך בעמוד 97, כרך א')

יהודה ליב גרשון (יל"ג) כהנוביץ

נפטר בתל-אביב, כ"ז טבת תש"ט (28.1.49) (ראה את הערך בעמוד 233, כרך א')

דב כץ

נפטר בתל-אביב בתאונת דרכים, י' שבט תש"ט (9.2.49) (ראה את הערך בעמוד 1176, כרך ג')

ד"ר נתן ברדקי

בטבת תש"ט החליף את שם משפחתו: בר-זכאי (ראה את הערך שלו בכרך ב', עמוד 1053)

הרב מאיר ברלין

בשבט תש"ט החליף את שם משפחתו: בר-אילן (ראה את הערך שלו בכרך זה, עמוד 1374)

יחזקאל אליהו חרלף

נפטר בחיפה, ה' אדר תש"ט (6.3.49) ראה את הערך בכרך זה, עמוד 1221)

ד"ר אליעזר שטם

נפטר בתל-אביב, ט' אדר תש"ט (10.3.49) (ראה כרך ב', עמוד 992)

יצחק ורפל

בתש"ט החליף את שם משפחתו: רפאל (ראה כרך שני, עמוד 603)

שבתי שפטיל מירנבורג

בתש"ט החליף את שם משפחתו: מירון (ראה כרך שני, עמוד 989)

במוצא הספר

אתה, הקורא, אם אינך מרוצה: לא מצאת בספר את תולדותיך, תולדות אבא, סבא, קרובים וידידים, שאף הם היו הבונים הראשונים ? מי אשם בכך ? - אתה, הקורא הבלתי מרוצה! פרסום רב נעשה למפעל. רבים נתבקשו בכתב ובעל-פה לשלוח חומר ותמונות ולא נענית.

אם שלחת חומר- אין זאת כי לקה החומר בחסר. הזדרז, השלם את החומר, המצא תאריכים מדויקים ותמונות - והראוי יבוא באחד הכרכים הבאים ברשימת הבונים.

אתה, המבקר הבלתי-מרוצה, לפי דעתך מקומו של פלוני-אלמוני לא יכירנו בספר כזה? הצללים מרובים היו בחייו האישיים ? יתכן. ואולם אין אנו בודקים את ציציותיו של כל חלוץ מהחלוצים. קנה-המידה היחידי שלנו - הם פעליו למען מדינת ישראל, אם בחומר ואם ברוח, אם ביד ואם בלב, אם בעט ואם באת. כל מי שהגדיל את הבנין, אם בלבנה בודדת או בנדבך שלם, אם בעמוד-התווך או בתוספת צנועה אחרת - כשר הוא לבוא ברשימת הבונים. כל מי שמשתתף במערכת-פלאים זו של הבנין, אם כמפקד ואם כחיל פשוט מן השורה - ברוך יהיה לנו! זהו, איפוא, קנה-המידה שלנו, ועל-פיו יש לקבוע גם את ההערכה ורק לאורו יש לגשת אל הספר הזה גישה של בחינה ובקורת.

להתראות בכרך הבא! ד וד ת ד ה ר הערות, הוספות, השלמות וכל מיני מלואים בקשר עם מה שנתפרסם בכרך זה נקבל בתודה לפי המען: דוד תדהר, ת. ד. 475 תל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1536). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1536