Volume 5

Page 2073

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הערכים האישיים

אהרן אהרנסון

נולד בבאקו (רומניה) בשנת תרל"ו (21.5.1876) לאביו אפרים פישל ולאמו מלכה בת ר' שמואל גאלאצאנו (יליד ברדיצ'ב, תלמיד-חכם וגבור-רוח. בהיותו ראש קהלת באקו נאסר בעטיה של עלילת דם. עונה ענויים קשים ולא הוציא מפיו עדות שקר למען הציל נפשו מעינויים. אשתו ממשפחת אפרתי המתיחסת לזרע דוד המלך) .

בהיות אהרן בן שש עלה עם הוריו לארץ-ישראל, בעזבם מאחוריהם חיים נאים של בית סוחר תבואות אמיד. על מנת להכות שרשים באדמת ארץ ישראל יחד עם חבורת יהודים מספר מרומניה (תרמ"ב). זכרונותיו הראשונים של אהרן קשורים במסע הקשה מיפו לחיפה. דרך חולות הים ברכיבה על פרדות.

זמן מה, עד ימי התנחלותם במושבה החדשה זכרון יעקב, ישב אהרן עם אמו בחיפה ולמד. אך הוכנו מקומות הדיור, עבר אף הוא למושבה והמשיך בלימודים בבית-הספר שם. בית הספר שלא כמעשה ההתנחלות החקלאית לא זכה לתמיכה ישירה מידי "הנדיב הידוע" ונאלץ לתת חינוך לילדים בכוחות עצמיים. אחד נג'ר נהל את בית הספר במשך עשרים וחמש שנה והוא היה המורה לצרפתית בו ואחד שכיר-יום נעשה בו למורה לתנ"ך ועברית. ושניהם עשו את מלאכת הקודש במסירות ובכשרון. מהם ספג אהרן תוספת חשק לדעת.

כשרונותיו של הנער אפשרו לו להרחיב את יריעת רוחו גם מחוץ לכתלי בית הספר. ספריה נאה היתה לה למושבה ואהרן הגה בספרי הקלסיקה העולמית בכל לבו. אביו דאג לכך שמורה פרטי ישלים גם את ידיעותיו בספרות התלמודית. כך נשתלבו בעיצוב נפשו: דם ליחוס מאב ואם. נוף השכלה כללית מבעד ללשון הצרפתית העשירה. ואחרון אחרון: נוף המקרא כשהוא נכנס ללב לא רק מעל דפי הספר, כי אם גם במישרין מעל מראות כרמל ותבור וגלבוע ויזרעאל וקיסריה וים ושומרון - הנשקפים אלי גבעת זכרון יעקב בא גדל הנער והיה לעברי חדש על פני האדמה המתחדשת בידי אכרים עברים.

בהגיעו למצוות הוצב בפני "הנדיב הידוע" בשעת ביקורו במושבה, כבעל כשרונות. הבארון מחשש, שמא פירושו של שבח זה הוא שוב בריחה מן האדמה לחיי

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2073). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2073