Volume 5

Page 2096

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שלום מויאל

נולד לאביו אהרן (ראה כרך ג' עמוד 1314) ולאמו סעדה לבית עמיאל ברבת (מרוקו) בשנת תר"ו (1846). קיבל חינוך מסורתי.

בשנת תר"כ (1860) עלה עם משפחתו לארץ והתישבו בחיפה וכעבור שלוש שנים עבדו ליפו.

היה בין בוני העיר יפו, נטע פרדסים וקשר קשרים טובים עם השכנים והביא תועלת ביחסים עם הערבים, נשא לאשה את מזל בת מרדכי גאזז (מעולי תורכיה הראשונים ביפו).

עזר לעולים הראשונים ממרוקו להקלט בארץ ובביתו החזיק בית כנסת. תמך בנצרכים.

נפטר בתל-אביב, ט' תשרי תרפ"ז.

צאצאיו: דונא אשת אברהם בן שמעון (בן הרב אהרן שמעון שהיה רב ראשי באלכסנדריה), אסתר אשת יוסף חיים, מסוחרי יפו (בנו של הרב שלמה בחבוט, מעולי מארוקו הראשונים וממיסדי התלמוד תורה הראשון לספרדים ביפו), שבתי יעקב (מעסקני הספרדים בת"א),

זאב ברבן

נולד ברוהאטין, מזרח גליציה, תשרי תרס"א (10.10.1900), לאביו יעקב (פקיד דואר תחת השלטון האיסטרי; שם המשפחה מורכב, כמשוער, מראשי תיבות על שם יהודי מפורסם בשעתו, לפני כמה דורות: "בר רבי נחום", או "בר רבי נתן") ולאמו לאה לבית סמואל. למד בבית-ספר עברי מפי רפאל סופרמן (אח"כ מותיקי המורים בגימנסיה הרצליה בתל-אביב) ואח"כ בגימנסיה ממשלתית בפולנית. בסתיו 1914 נמלט עם המשפחה לוינה מפני הפלישה הרוסית. שם המשיך וגמר את לימודיו בגימנסיה בגרמנית והצטרף לתנועת הצופים הציונית "השומר", שלאחר זמן היתה לתנועה חינוכית-פוליטית ''השומר הצעיר". ב-1917 גויס לצבא האוסטרי ושרת בו בדרגת מועמד לקצינות. עם התפוררות הממלכה ההאבסבורגית וצבאה באוקטובר 1918 חזר עם משפחתו לרוהאטין, שהיתה לאוקראינית ואח"כ לפולנית. יסד שם את קן "השומר (הצעיר") ועמד בראשו.

בסוף קיץ 1920 יצא עם קבוצת חברים מרוהאטין בזרם ראשית העליה השלישית ואחרי כשלושה חדשי נדודים הגיעו ארצה ב-21.11.1920. ב-1921 השתתף בת"א עם מאיר יערי (לשעבר חברו בקן ''השומר" בוינה) רישארד ויינטרויב, יהושע הניך, ליבל , האחיות לייטר ואחרים ביסוד קיבוץ "השומר הצעיר" שהתנחל אח"כ במרחביה. נדד עם החבורה ועבד בבנין, בסלילת כבישים ובחקלאות בת"א, קרית ענבים, הרצליה.

ב-1925 הצטרף למיסדי הסטודיה הדרמטית והתיאטרון "אהל" של הפועליים, ומאז הוא חבר קבוע בלהקת "אהל", עבר בה את כל הלבטים וחבלי היצירה, תרם את חלקו לעיצוב דמות התיאטרון ומילא תפקידים חשובים במיטב הצגותיו. בין תפקידיו המרכזיים יש להזכיר יעקב ב"יעקב ורחל'', המלך צדקיהו ב"ירמיהו", ד'יש ראלי ב"ד'ישראלי", שמחה מאיר אשכנזי ב"האחים אשכנזי", הצייר דיובידד ב"הרופא על פרשת דרכים" לברנרד שאו, רבי עקיבא ב"בר כוכבא'', הבארון ב"בשפל" למכסים גורקי, הסנאטור לנגדון ב"שרשים עמוקים", אדמונד ב"המלך ליר" לשכספיר. בהופעות האורחת אליזבט ברגנר השתתף מטעם "אהל" בהופעותיה בתפקידי החוקרים מטעם האינקביזיציה במחזה "יוהאנה הקדושה" לברנרד שאו.

נשא לאשה את דבורה בת פנחס קסטלנץ מסטולין (חברתו בלהקת "אהל''; ראה עליה פרק מיוחד בכרך זה).

נידע כאחד מטובי הקריינים בארץ בהופעות אמנותיות וחגיגיות בערים ובכפרים. הדריך וביים הרבה הצגות בתנועות נוער ובבתי-ספר. ניהל חגיגות ביכורים

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2096). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2096