Volume 5

Page 2210

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שלום שכנא רות (ראטה)

נולד בצעשאנאו (גליציה) בשנת תרכ"ו (יולי 1866) לאביו זאב יקותיאל (ת"ח וסוחר) ולאמו בינה רחל בת ר' מרדכי ואלף.

קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות.

היה פעיל בועדי תרבות ובחברות כלכליות. עסק בחקלאות.

בשנת תרמ"ו (1886) נשא לאשה את אסתר בת יוסף דאנציגר מבוסק (גליציה), נפטרת בתל-אביב, כ"ח חשו תש"ב (18.11.41).

בשנת תרצ"ט (1939) עלה לארץ.

כאן התמסר ללמודי התורה, עסק בצרכי צבור באמ נה והיה ידוע כנדבן בסתר. נפטר בתל-אביב ג' תשרי תש''ה (20.9.44). צאצאיו: זאב יקותיאל (ויליאם רות, ת"ח, חובב ת מידי חכמים ונדבן גדול, גר בניו-יורק), מרדכי, אברהם יעקב, שיינדל אשת שלמה אונטרברג, נחום דב, בינה אשת עמנואל צוקרמן (לודז).

אבינועם נחמני

נולד ברחובות, ט"ו תמוז התרס"ט (4.7.1909) לאביו מרדכי הלוי ולאמו לאה בת שרגא פלה קיבלביץ (מקודם אשת מרדכי גורודינסקי, ראה כרך ג', עמ' 1488).

נולד ברחובות, ט"ו תמוז התרס"ט (4.7.1909).

חניך בית הספר העממי ברחובות ובוגר הגימנסיה "הרצליה" בתל-אביב.

נשא לאשה את אסתר בת אהרן טורקניץ. התמסר לחקלאות והיה לאכר ברחובות (משנת 1926). אם כי התמסר בעיקר לפרדסנות, לא הזניח גם את יתר ענפי המשק המעורב. עם חזירתו לרחובות לאחר גמר למודיו בגימנסיה, היה פעיל באגודת המכבי, ולקח חלק פעיל בהשגת מגרש לאגודה ואף גם בהקמת בית-המכבי.

בשנת 1937 נבחר למועצה המקומית במושבה מטעם החקלאים, והתמסר באופן מיוחד במחלקת החנוך ומחלקת-המים, נבחר ליו"ר בשתי הועדות האלה במו עצה.

בשנת 1945 נבחר שוב למועצה. והפעם ברשימה אישית עצמאית בשם "למען רחובות". ועד היום מכהן הוא במועצה בתפקידים הנ"ל.

בשנת 1950 נבחר כמרכז ועדת הרישום לבתי-הספר.

היה פעיל ב"הגנה" בתקופות שונות ומילא תפקידים אחראיים כחבר המפקדה האיזורית.

היה חבר הועד הפועל של הציונים הכלליים ופעיל במפלגה זו.

השתתף ב"בוסתנאי". חבר בהתאחדות האכרים ובאגודת "פרדס" (משנת 1937).

צאצאיו : שלמה, יוסף, עמיקם.

בן-ציון הורביץ

נולד בבוגוסלב (אוקראינה), בשנת תר"ס (5.5.1900) לאביו בצלאל (בעל בית מרקחת) ולאמו איטה בת יוסף קוזלוב.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2210). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2210