Volume 5

Page 2317

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עם חברו מרדכי קליסטר נבחרו לעלות על הרי זמארין. דרומית מחיפה ולבדוק את הר הסלעים. רכובים על סוסים יצאו השנים עם בוקר מחיפה אל המקום, בלוית מורה דרך ערבי עלו ההרה, שיחים וסלעים במקום, רק "בית אחד" מצאו במקום, בו היה גר באי-כחו של בעל הנחלה ג'רמן, קונסול צרפת בחיפה.

חזרו אל חבריהם ופיהם מלאים שבחים... קליסטר מספר על אלפי עצי זיתים שראה באדמות הנחלה ומשה קורלנד מגדיל לעשות בספורו : ואני ראיתי בעיני עץ זב דבש... הנד, ארץ זב, חלב ודבש...

קצרה רוחם של שבעת החברים לחכות והם עלו אל הנחלה, ולשוא חיפשו בבואם את "עצי הזיתים" ואת "עץ הדבש".

השנים לא בדו מלבם, הם ראו מה שספרו, הם ראו בעיני לבם. הם ראו לעתיד , ראו ולא שגו ברואה.

בשלהי סתיו תרמ"ב עלו חמשה עשר הראשונים אל נחלתם שנרכשה בכסף מלא. הם תשעת הראשונים ואליהם נצטרפו עולי ברלד וקירשזא. את משפחותיהם השאירו בחיפה והם החלו לעקור את הסלעים ולזרוע זרע.

ובינתים, ולחיפה נתלקטו ובאו בעקבותיהם נבחרי ה"צנטרל קומיטט" מגאלאץ, מכל ערי רומניה, בשלש קבוצות, והללו כקודמים, השאירו את משפחותיהם בחיפה, ובגפם עלו אל ההר בחנוכה.

החלו בעבודתם כ"מומחים" בחקלאות: לחרוש, לעדור, לזרוע, לנטוע וכו'. טעמו גם את הטעם של רעב ומחלות פגיעות שכנים ופגיעות טבע. והם לא התיאשו. בעקשנות כפולה נאחזו באדמת נחלתם - לחיים ולמות.

חלה במלריה ובעגלה רתומה לשוורים העבירוהו ליפו, ושם נפטר ביום ג' סיון תרמ"ד (27.5.1884).

צאצאיו: רפאל (ראה בכרך זה), גרשון, בתיה אשת שמואל רפפורט, לאה אשת בנימין ריבנייקר,

אליעזר דורון (ספקטור)

לאביו אשר ספקטור ולאמו חיה שרה בת צבי פריד מן. נולד בקישינוב (רוסיה) כ"ו תמוז תר"ע (19.7.1910). קיבל חנוך בגמנסיה עברית "מגן דוד" בקישינוב מיסודו של הרב י. ל. צירלסון, ביה"ס הגבוה למדעי היהדות בברלין, אוניברסיטת פרנקפורט.

היה פעיל בארגוני הנוער בעירו.

בשנת 1931 עלה לארץ כחבר קבוץ. משנת 1934/36 היה שליח לגרמניה של היטלר לארגון העליה. בשנים 1936/39 עובד ההסתדרות. מ-1939/48 מנהל המחלקה לנוער של קרן היסוד בירושלים.

בשנת 1943 נשא לאשה את יהודית בת הרב ראובן ידידיה (גוטרפריד), (ראה כרך א', עמוד 328).

חבר בהגנה ובח"ים בימי מצור ירושלים.

ב-1948/49 פקיד במשרד החוץ הישראלי, מ-1949/52 קונסול ישראל בציריך. מ-1952 קונסול ישראל בניו-יורק.

כתב בעתונות הציונית והיהודית בחו"ל. חיבר לכסיקון (בעברית) "ערכים" - א"ב ציוני וארצישראלי, "הנגב" - אנתלוגיה (באנגלית); הנוער הארץ-ישראלי (באנגלית).

צאצאיו: יעל, אסתר.

פרופ' שאול ליברמן

נולד במוטל, ע"י פינסק (רוסיה), ז' סיון תרנ"ח (23.5.1898).

לאביו ר' משה (נין של הרב יצחק , אב"ד דקרלין. בעל "קרן אורה", ובן אחותו של הרב מלכיאל טינינבוים אב"ד דלומז'ה) ולאמו דינה בדנה בת הרב שאול קצענע לענבויגין אב"ד דקוברין (בן הרב ר' מאיר הלוי אפשטיין, אב"ד דשניפישוק ווילנא).

קבל חינוך בישיבות : מלץ, סלובודקה, גימנסיה בקיוב, אוניברסיטאות : בקיוב ננסי (צרפת) והאוניברסיטה העברית בירושלים.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2317). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2317