Volume 5

Page 2318

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תרפ"ב נשא לאשה את הגב' רחל בת הרב אליעזר רבינוביץ (הרב דמינסק), נפטרה בירושלים, י"ח סיון תרצ"א, ובזיווג שני נשא לאשה בשנת תרצ"ב את הגב' יהודית בת הרב מאיר בר-אילן (ברלין) (ראה כרך ג', עמודים 2063, 1374), בשנת תרפ"ז (1927) עלה לארץ, המשיך להשתלם באוניברסיטה העברית בירושלים, מורה לתלמוד בבית המדרש למורים מזרחי ודיקן במכון לחקר התלמוד מיסודו של הערי פישל בירושלים.

בשנת 1931 עזב את הארץ לארצות הברית. תוארים : M.A.D.H.L. Professor כיום הוא פרופ' ודיקן של מכון ההשתלמות בביה"מ לרבנים באמריקה. נשיא של האקדמיה למדעי היהדות באמריקה.

כתב מאמרים בעתונות: תרביץ, קרית ספר, גנזי קדם, אלומה. קונטרסים, ספרי יובל שונים. Jewish Quarterly Revuew, Revue des etudey .Juivey, Journal of Biblical Literature, etc ספרים : על ה-רושלמי (ירושלים תרפ"ט), תלמודה של קיסרין (ירושלים, תרצ"א), הירושלמי כפשוטו (ירו שלים, תרצ"ה), תוספת ראשונים (כרכים א-ד, ירושלים. תרצ"ח-ת"ש), מדרשי תימן (ירושלים, ת"ש), מדרש דברים רבה (ירושלים, ת"ש), הלכות הירושלמי להרמב"ם (ניו-יורק, תש"ח). ,(1942 Greek in Jewish palestine )New-York, ,Hellenish in Jewish Palestine )New-York . etc(1950

פרץ (פריץ) נפתלי

לאביו הוגו ולאמו ידה בת שלמה טרפלוביץ. נולד בברלין (גרמניה) בשנת תרמ"ח (29.3.1888).

קיבל חנוך בגמנסיה ריאלית ובבית ספר גבוה למסחר בברלין.

בשנים 1919-1920 היה עורך מדור המסחר בעתונים "פרוסישע צייטונג" ו"מורגנפוסט", בשנים 1921-26 ב"פרנקפורטר צייטונג", בשנים 1927-33מנהל המכון הממלכתי לחקר הפוליטיקה הכלכלית. היה ממנהיגי ס"ד הגרמנית והאגודות המקצועיות שלה, חבר המועצה הכלכלית הממלכתית, היה יושב ראש הליגה למען ארץישראל העובדת בגרמניה, היה חבר הנהלת ההסתדרות הציונית בגרמניה.

בשנת 1916 נשא לאשה את לופיה לבית זיס. בשנת 1933 עלה לארץ.

מרצה לכלכלה בטכניון בחיפה 1933-35. חבר המכון לחקר הכלכלה שע"י הסוכנות היהודית.

היה ציר בקונגרסים הציונים - בשנים 1946, 1930 מנהל בנק הפועלים, חבר מועצת עירית תל-אביב (במקום יוסף אהרונוביץ ז"ל - 18.4.1927).

חבר הכנסת הראשונה והשניה. ובשנת 1952 נתמנה לשר החקלאות במדינת ישראל.

מספריו: פרקים בכלכלה מדינית ובתורת הקוניוקטורה (יצא לאור בעברית בחיפה בשנת 1935). בגרמנית הפקוח על ההון (1919); כיצד לקרוא במדור המסחר של העתון (1921); דימוקרטיה כלכלית (1928); קוניוקטורה, מעמד הפועלים והפוליטקיה הכלכלית הסוציאליסטית (1927); שאלת הפצויים של גרמניה (1929); "חברת עובדים" (ת"א, 1940).

בתו : מרים אשת בנו זס (חברה בקבוצת אלומות).

קרל הילב

לאביו הרמן ולאמו שרה בת דניאל אברלה. נולד במנהיים (גרמניה) בשנת תרנ"ד (23.11.1894). קבל חנוך בגימנסיה ובאוניברסיטאות בהיידלברג ומינכן, וקיבל תואר - ד"ר למשפטים.

עד בואו לארץ היה עורך דין ועסקן. בשנת 1922 נשא לאשה את גרטרודה בת וולף טראוב.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2318). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2318