Volume 5

Page 2321

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיו: ד"ר נחמן אמבש (חוקר מדעי בפיזיולוגיה בלונדון), שושנה אשת אבא אבן (שגריר ישראל בואשינגטון). צילה אשת פ. קסל (חוקר במדעי הפסיכולוגיה התעשיתית בלונדון), אורה אשת האלוף חיים הרצוג נספח צבאי בשגרירות ישראל בואשינגטון. בנו של הרב הראשי הרצוג).

אליעזר שחור (שוארץ)

נולד בטבריה, כ"ו כסלו תרמ"ב (1881). לאביו נתנאל מנדל שוארץ ולאמו ביילע בת יצחק. קיבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות.

בשנת תרס"ג נשא לאשה את יהודית בת שלום מערקער. עסק במטבעות עתיקות והיה מוציא לאור את "לוח הגאולה" בירושלים.

היה כעין אנציקלופדיה חיה של הישוב הישן בארץ והרבה חוקרים נעזרו בידיעותיו.

נפטר בירושלים, י"ב אדר א' תש"ח (22.2.48).

צאצאיו : בן-ציון, זהבה, חנה, מרים, חיים.

שמואל השל פרידמן

נולד ברוסיה בשנת תרל"ח (1878), לאביו ר' אברהם צבי ולאמו יאכיס חיה. נתחנך על ברכי התורה והקבלה והחסידות לפי נוסח ברסלב והיה מלא וגדוש ידיעות בהנ"ל וגם בעניני העו לם, אך הצניע לכת ולא התגנדר בידיעותיו. למד מלאכת סידור אותיות בדפוס ועבד במקצוע.

בשנת תר"ס (1900) עלה לארץ.

נשא לאשה את חיה פריידל בת ישראל יפה נכדת הרב מנדל מינסקר. במלחמת-עולם א' נתגלגלה זכות על ידו להסיר סכנה גדולה מעל הישוב. והנה מה שמספר ר' עקיבא ליברכט מפתח תקוה בענין זה : בתקופת שליטתם של חסן בק והצורר בהא א-דין ביפו, באחד הלילות בא אליו (אל ליברכט) ברגל מיפו לפ"ת, נכנס עמו לחדר מיוחד, הוציא מכיסו דפי הגהה בערבית והקריאם לפניו. זאת היתה חוברת שנועדה להשלח להפצה בקהל הערבי בארץ ולהקראה בפני ההמונים באספות ובמסגדים, בה נדרשים הערבים בשם הדת והלאום לקום ביום אחד ולהשמיד את כל היהודים בארץ, מפני שהם כופרים ובוגדים וחובה לחסלם. החוברת נמסרה לסידור ולהדפסה בדפוס א. איתין ביפו, שפועליו היהודים ידעו לסדר אותיות ערביות לפי כתב-יד והיו מוחזקים כאינם יודעים לקרוא את הכתוב. אך הוא ידע לקרוא ערבית, אלא שהסתיר את ידיעתו זו, וכעת, בהודע לו סוד המזימה של שונאי ישראל, בא אל ליברכט, בידעו שהוא עסקן צבורי ומקורב לקונסול הגרמני, למען יפעל לקידום פני הרעה, אבל למען השם אל יגלה את המקור שממנו קיבל את הידיעה על המזימה. ואכן ממחרת נועד ליברכט עם ר"ש רוקח והד"ר א. רופין ויחד נסעו לירושלים אל הקונסולים של גרמניה ואוסטריה ובהשתדלותם נדונה החוברת לגניזה לפני הפצתה.

השאיר ספר האוטוביוגרפיה שלו "תולדות שמואל". חיבר כמה ספרים בעיני החסידות בעיקר הברסלבית. במיוחד היה ידוע הסדור באורים שלו "מקור חכמה".

בשנת תרע"ה כאשר המוני יהודים, נתינים זרים התחילו לברוח למצרים, פרסם קול-קורא נגד היציאה למצרים. הכרוז הודפס באלפים והופץ בירושלים ובשאר ערי ומושבות הארץ.

נהרג בפצצה שנזרקה מאוירון גרמני לרחוב בוסטרוס ביפו אחרי הכיבוש הבריטי, ביום י"ב כסלו תרע"ח. (יחד אתו נהרג אז דב גרוסמן-קריצמן, יעקב ברדיצ'בסקי ונתן רוזנטאל) .

צאצאיו: נחמן, מינה אשת מאיר גלברט.

חנוך מחותן

נולד בבוגוסלב בשנת תרנ''ט (5.2.1899). לאביו יעקב ולאמו פרל בת חנוך פקר .

קיבל חנוך תורני. ובבי"ס למסחר בבוגוסלב. היה פעיל בצעירי ציון בעירו.

בשנת תרע"ט (1919) עלה לארץ באניה "רוסלאן".

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2321). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2321