Volume 5

Page 2352

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ברוך מרדכי הורביץ

נולד נסוויזי, פלך מינסק (רוסיה הלבנה), ט''ו תמוז תרמ"ח (1888).

לאביו הרב דב בער הלוי איש הורוביץ (חבר בית הדין בנסוויז, בביאליסטוק. בשנת תש"ח הופיע בת"א ספרו "נחלת הלויים" והלכה ע"י בנו ברוך מרדכי הנ"ל), ולאמו רחל בת אברהם אלבסקי .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

בגיל 8 עבר עם משפחתו לביאליסטוק, וכשגדל עבר לעבוד בבית המסחר למנופקטורה בפירמה "זילברדריק את שולמן''.

בשנת 1909 נשא לאשה את שיינה בת ר' משה דוד גלט. ביחד עם יהודה גולדברג יסד את הפירמה "גולדברג את הורביץ" למסחר במנופקטורה.

היה מפעילי הסתדרות הנוער "בחורי ציון", שהצטרפו אח"כ להמזרחי. היה פעיל אח"כ בתנועת המזרחי.

בשנת 1934 עלה לארץ ונתקבל לעבודה בבית מסחר "משי-זקס" כמומחה ופקיד ראשי.

פעיל ב"קרן התורה" ובבית הכנסת ירושלים.

עשה רבות במגבית לתמיכה ברבנים שעלו מחוסרי כל - לארץ.

צאצאיו: שמואל, ירחמיאל ז''ל, דב, אברהם, יעקב.

יעקב הויזדורף

נולד בירושלים, בשנת תרל"ט (1879).

לאביו ר' חיים אליעזר בן העסקן הידוע בישוב הישן ר' עזריאל זעליג הויזדורף מירושלים (ראה בכרך זה) ולאמו חיה רייזל בת הרב ר' יהושע בצלאל קנטרוביץ ממלץ (ראה כרך ג', עמוד 1107).

קיבל חנוך מסורתי בחדר, ובישיבת עץ-חיים.

בשנת תרס"א (1901) נשא לאשה את מינה בת העסקן ר' בצלאל הכהן לאפין (ראה כרך א' עמוד 456).

אחרי נשואיו עבר לגור ביפו ועסק בעמילות בנמל יפו.

הגיש עזרה רבה לעולים היהודים שעלו דרך נמל יפו ע"י קשריו הטובים עם ראש המלחים הערבים עלי כאמיש .

היה הראשון שהחל להעסיק עובדים יהודים בנמל יפו. היה חבר לשכת המסחר לתל-אביב-ויפו וממיסדיו, יו"ר אגוד עמילי המכס בתל-אביב במשך הרבה שנים.

בשנת תרפ"ב (1922) נבחר לחבר שופט במשפט השלום העירוני העברי בת"א-יפו.

עסקן בצרכי צבור באמונה והגיש עזרא לכל נצרך בצניעות ובלי כל פרסומת.

היה אהוב על כל מכיריו.

צאצאיו: שרה אשת ישראל טרי. עזריאל .

ד"ר אפרים שמואלי (שמואלביץ)

נולד בלודז' (פולין), ד' כסלו תרס"ט (28.11.1908).

לאביו מרדכי דוד (ממשפחת רבנים בסביבות לודז') ולאמו פרידה בת פישל לייב סטריקובסקי. קיבל חינוך מסורתי וספג בביתו תורה וחסידות, אצל רב בעיירה בוז'נין ליד שיראדז, בגימנסיה העברית בלודז' (מיסודו של הד"ר מ. ז. ברוידא) נכנס כשהיה בר מצוה, והמשיך בלימודי הגמרא, באוניברסיטאות ברסלאו ופרנקפורט ענ"מ (פילוסופיה, היסטוריה וסוציולוגיה). נוסף על לימודיו באוניברסיטה למד גם בבית המדרש לרבנים בברסלאו, מיסודו של ר' זכריה פראנקל.

בקיץ 1932 גמר את לימודיו באוניברסיטה של ברסלאו, ובחורף שנת 1933 גמר בבית מדרש לרבנים דשם. הדיסטרטאציה שלו היתה על תורת המוסר והחברה של הגל (נדפסה בגרמנית) וקיבל תואר ד"ר.

קיבל מאת הפרופסורים שלו המלצות מצוינות להאביליטאציה בפילוסופיה סוציאלית, אבל, לא הסכים להשאר בגרמניה ולא בשוויץ, וביום 10 לאפריל 1933 (תרצ"ג) עלה לארץ.

בשנת תרצ"ד (1934) נשא לאשה את קטיה בת שמעון פרלה .

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2352). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2352