Volume 6

Page 2499

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ההנדסה בדאר בארץ, בקורסים לטלגרף ולטלפון. מורה ראשי בטכניון בחיפה.

חבר בועדות משנה למונחי חשמל, טלפון ורדיו של ועד הלשון העברי בא"י משנת 1925.

חבר בועדת המשנה למונחי טלפונאות של ועד הלשון העברי בא"י.

התמסר להכשרה מקצועית לעובדי ההנדסה של הדאר בארץ.

היה פעיל בהגנה והגיש לה עזרה רבה במקצועו.

שירת בצבא הבריטי 1916-1919 וכן 1942-1945 בדרגת קפטן ב- Royal Corps of Signals.

דוד להגב' שושנה אשת אבא-אבן (בת אחותו לאה אמבש).

בניו: אלוף אליהו (סרן בצה"ל), ערן (מדריך חקלאי בבן-שמן).

שמריהו וייזל

לאביו ברוך ולאמו שיינדול בת שמריהו הרצנשטיין. נולד באלכסנדריה (מצרים) בשנת תרנ''ט (5.8.1899).

השכלה : בית ספר עממי "כל ישראל חברים'', בית ספר תיכוני "ליסע פרנסיי" בקהיר ובגלזגו (אנגליה) .School of Acountancy ממיסדי הסתדרות המכבי בקהיר, נציג קרן קימת לישראל במצרים (1919-20). פעיל במוסדות צבור שונים.

בשנת 1921 עלה לארץ.

נכנס לשירות הממשלה בשנת 1921, מנהל חשבונות אחראי (סניור) במשרד החשב הכללי (1945-48).

נשא לאשה את לאה בת ראובן סיני. ממיסדי התאחדות פקידי הממשלה ויושב ראש ההתאחדות במחוז תל-אביב (1938-45), חבר הועדה הפריסטית הממשלתית לעניני הפקידות הממשלתי (1945-47).

נבחר בתור המזכיר הגדול של הלשכה הגדולה של הבונים החפשים בא''י (1943-48) ופעל רבות להתפתחות הבנאות החפשית בא"י.

נשיא לשעבר : לשכות "חירם" תל-אביב, "אחידן" ברמת-גן.

הכין וערך את התקנון לעניני כספים ומשק (תכ"ם) של האוצר במדינת ישראל.

בתפקידו הנוכחי באוצר - משנת 1948.

צאצאיו : תמר אשת מרדכי גולדמן, רות אשת יצחק רטביצר, יואב.

דורה בן-רובי (קמחי)

נולדה בשלוניקי בשנת תרס"ט (1909).

לאביה יוסף קמחי (סוכן אניות) ולאמה גראסיה בת יהודה כהן. קבלה חנוך כללי. ומגיל צעיר מאוד התחילה לעסוק בעניני צבור. היתה חברה פעילה בכל ענפי התנועה הציונית בשלוניקי.

ממיסדות צעירות ויצ"ו, סגנית ראש ויצ"ו של הנוער, חברת הועד של הקרן הקימת לישראל, חברת הדירקטוריון של הקהק"ל ביון, צירת נשים יהודיות מיון, מנהלת עתון, "האשה-הציונית".הודות למרצה קרבה צעירות רבות ונשים לציונות, ביחוד מאלה שהיו רחוקות משורותינו.

הראשונה בין נשי יון שנשלחו לתעמולה ציונית בערי יון.

נישאה ליצחק בן-רובי (ראה בכרך זה).

השתתפה בכמה עתונים וירחונים ציוניים. היתה תמיד לעזר בהכנת כתבי בעלה. ולקחה חלק פעיל בכל סדורי העתון ועריכתו.

ב-8 לאוגוסט 1945 עלתה עם בעלה לארץ.

בארץ היא משתתפת בכל עניני החיים הצבוריים.

בתה: לאה אשת ראול אבאסטאדו (משולוניק).

אברהם רגלסון

נולד בחשון תרנ"ז (1896) בעיירה הלוסק שבפלך מינסק, רוסיה הלבנה, לאביו יהודה זאב (שנלקח מהישיבה להיות חתנו של נגר וחותנו הכניס אותו למקצועו) ולאמו רחל בת יהודה ושושנה אוזיק . למד בחדר לימודי תורה וקצת לימודי חול (כתב וחשבון, דקדוק

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2499). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2499