Volume 6

Page 2503

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הראשונה חזר לארץ. כאן המשיך לעבוד בתור מהנדס וקבלן פרטי ובנינים.

בשנת 1927 הוזמן למצרים ע"י חברה פרטית גדולה לבנין ערים במעדי שע"י קהיר והגיע לדרגת ראש מהנדסי העיר במעדי, שברובה נבנתה והתנהלה על ידו.

אחרי הקמת המדינה עבר עם משפחתו לארץ ונתקבל בתור מהנדס מתכנן בתע'ש שע"י משרד הבטחון.

אדם צנוע העושה את עבודתו לשמה.

צאצאיו : תמרה, דוד, שרה.

ישראל ליב ניומן

נולד באוסטריה בשנת תקע'ג (1813) לאביו חיים. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה עסקן ידוע ופעל בחובבי ציון באוסטריה.

היה סוכן מסחרי.

נשא לאשה את שוסיה בת פנחס כהן (נפטרה ביפו, ח' אלול תרנ"ג-1893) בשנת תרנ"א (1891) עלה לארץ והתישב ביפו.

נפטר ביפו, י"ב אדר תרנ"ג (1893).

בניו: קרל, מרדכי, שמעון. הרב לואיס י. ניומן, מראשי הרבנים הריפורמים באמריקה, הרב הראשי של "רודף שלום" בניו-יורק, ציוני-זבוטינסקאי (הוא נכדו).

הנרי צימרמן

נולד ברזין (פולניה) בשנת תרנ"ה (6.6.1897).

לאביו יעקב ולאמו חו ה בת חנוך רוטבלט. קבל חנוך מסורתי כללי.

היה פעיל בארגוני נוער ציוני בעירו.

בשנת 1922 עלה לארץ.

בשנת 1923 נשא לאשה את חוה בת צבי סטרכילביץ (ראה כרך א'. עמוד 341).

ממיסדי החברה הא"י המרכזית למסחר והשקעות בע''מ, ממיסדי מחסני עצים בע"מ, מחסני ברזל בע"מ והחברה המאוחדת לצנורות בע"מ.

מנהל חברות מסחריות. חקלאיות ותעשיתיות.

חבר בני-ברית ובנאי חפשי. צאצאיו: נתן, דוד, רבקה אשת ברון.

יעקב ישראל שוובל

נולד בשנת תר"ע (19.4.1910) בלבוב שבגליציה.

לאביו משה קראוס ולאמו עטרה (קריינה) בת ר' יצחק שוובל (נקרא בכינוי ר' איציקל ז'ולקובר , מגזע הבעש"ט ומטובי תלמידיו של רבי מנחם מנדל מליובאוויץ בעל ה'"צמח צדק", מהמצוינים שבחסדי חב"ד במדות ובעמקות המחשבה).

בשנתו הרביעית נתיתם מאמו ומאז נתחנך בבית הסבא הנ"ל. למד תורה ויהדות מפיו ומהליכותיו. למד גם בבית-ספר עממי ואח"כ בבי"ס תיכון, אך עיקר חינוכו קיבל מהסבא וממנו. למד גם את האהבה לארץישראל ופנה להגשימה בהתאם לתנאים החדישים שבזמנו, בפעילות בארגוני-הנוער הציוניים: תחילה ב'"השומר הצעיר" ואח"כ הצטרף למיסדי קן בית"ר בלבוב, בו היה פעיל ומפעיל והגיע לדרגת פיקוד בתנועה זו בגליציה, וכן יצג את ארגונו במוסדות הציוניים בעיר, כגון קק"ל, קרן היסוד, ועוד.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2503). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2503