Volume 6

Page 2504

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ב-1929 עלה ארצה בין ארבעת העולים הראשונים של קן בית"ר לבוב ונכנס מיד לפעילות בשורות בית"ר בתל-אביב. השתתף ביסוד הסתדרות העובדים הלאומית ומוסדותיה והיה חבר הועד הפועל שלה, חבר מרכז המועצה של תנועת החרות.

ב-1935 נשא לאשה את חנה בת זכריהו איבשקובסקי. נפטר בהרצליה, א' סיון תשי"א (5.6.51).

בנו: משה.

חיים (שרגא) מאירסון

נולד בחדרה, א' תמוז תרע''ו (2.7.1916).

לאביו שלמה (ראה כרך ב', עמוד 975) ולאמו חיה לאה בת ברוך ובתיה שמואלסון (ראה כרך ב', עמוד 933).

קבל חנוך בביה''ס תחכמוני בתל-אביב ובאוניברסיטה רידינג באנגליה.

היה פעיל בארגוני הנוער במושבה. במכבי, בהגנה והשתתף במלחמת השחרור (צ.ה.ל.).

בשנת 1939 נשא לאשה את סגולה בת מאיר יצחק ובתיה כספי (ראה כרך ד', עמוד 1671).

צאצאיו: נירה, איתן.

נפתלי רחמן

נולד בקיוב (רוסיה), בשנת תר"ן (1890).

לאביו משה (ראה כרך א', עמוד 153) ולאמו ריינה לבית ריל. קבל חנוך מסורתי וכללי.

היה פעיל בארגונים הציונים בעירו.

בשנת 1909 עלה לארץ עם אביו ואחיו הבכור פנחס (ראה בכרך זה).

היה מראשוני המכבי, ההגנה.

נשא לאשה את רבקה בת מרדכי פרימן מבן-שמן (ראה כרך ב', עמוד 946).

עבר לבן שמן והתנחל בה. היה פעיל בשמירה ובהגנה על המושב.

צאצאיו: חנה אשת יעקב רייפן, שלמית אשת זלמן ראובני, מרים אשת עודד ינאי, חיים משה.

יקותיאל הרפז (גולדברג)

נולד קוסובה (מחוז סוקולוב, פלך שדליץ פולין) בשנת תרנ"ו (1896).

לאביו מנחם מנדל גולדברג (תלמיד חכם, סוחר, מחסידי רדזין המובהקים) ולאמו ליפשה בת צבי טננבוים מיאדובה (ממשפחת האדמו"ר מראדזין).

קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה.

בשנת 1912 עלה לארץ.

עבד בתור פועל חקלאי בבן-שמן. מקוה ישראל. פתח-תקוה ובכפר סבא.

היה חבר קבוצת "אחוה" בפתח-תקוה ובמקוה ישראל.

מראשוני בוני המושבה כפר-סבא. מהאכרים הראשונים במושבה.

שנים רבות היה חבר ועד המושבה. חבר הנהלת מפעל המים, חבר הנהלת הלואה וחסכון וחבר ועד החנוך בכפר סבא.

היה פעיל במשך כל השנים בהגנה ובשמירה.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2504). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2504