Volume 6

Page 2581

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לאביו דוד .

קבל חנוך מסורתי וכללי.

היה פעיל בתנועת "חובבי ציון" ובעניני צבור בעירו.

נשא לאשה את שרה רבקה בת שלמה (נולדה בקחובקה, רוסיה, בשנת 1876. נפטרה בתל-אביב, א' חשון תרצ"ו -28.10.1935).

עלה לארץ עם בני משפחתו בסוף שנת 1911. עסק במסחר ובנה בית בתל-אביב (הראשון בעל 3 קומות).

בימי המלחמה העולמית הראשונה, מסר דירה לא על מנת לקבל פרס, עבור "מטבח עם", שבו חלקו אוכל חם לנצרכים בסכום פעוט. אשתו והוא עבדו עם שאר העסקנים במסירות רבה.

רכש את האניה הראשונה העברית "החלוץ" שעליה למדו בימים ההם את תורת הים.

השתתף בכל הפעולות הצבוריות בעיר. בביתו מצאו מחסה רבים שנרדפו ע"י התורכים במלחמה העולמית הראשונה.

בתור נתין רוסיה, לא הסכים בימי הגירוש לעזוב את הארץ - והתעתמן, והשפיע על חבריו ללכת בדרכו.

נפטר בתל-אביב, כ"ב תמוז תרצ"ח (21.7.1938).

צאצאיו: יהושע (מהנדס בצרפת), צבי לי, חיים, מלכה אשת יצחק הוז, רחל אשת ישעיהו בן-דוד.

יעקב יוסף הרלינג (ורשבסקי)

נולד בורשא (פולין) בשנת תרכ"ד (1864). לאביו דוד צבי ולאמו צפורה. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

עסק בצרכי צבור ופעיל ב"חובבי ציון" בעירו. בתרמ"ה (1885) נשא לאשה את רחל בת יעקב ישראל גרודזינסקי (נפטרה בירושלים, י"ח כסלו תרצ''ג).

עסק במסחר עורות בורשא.

בשנת 1905 עלה לארץ.

בשנת 1906 יסד יחד עם נפתלי וינברג ואחרים בית חרשת לסריגה בבתי הבוכרים בירושלים בשנת 1907 יסד "בית אוסף נדחים" ברחוב מאה שערים, במטרה - לתת מקום לינה לנצרכים וכוס תה בבקר, נגד תשלום קטן.

היה חבר הועד לבקורת על כולל ורשא. מהעסקנים של בית היתומות הכללי בירושלים וממארגני הגרלה ברשיון הממשלה לטובת המוסד הזה.

פתח בית מלון בשם "מלון ורשבסקי" בירושלים וניהל אותו יחד עם בניו - כל חייו. בנים המשיכו בהנהלת המלון לאחר מותו.

היה חבר בועד הפועל של אגודת ישראל והיה חבר ועד העיר האשכנזי בירושלים.

נפטר בירושלים, י"ט אדר ב' תרפ"ז (23.3.1927).

צאצאיו: משה דוד, אליהו נחמן, חיה אשת חיים מקלב (פתח-תקוה), זאב, אליעזר דב (בעל המלון הנוכחי בירושלים), צפורה אשת ישראל ירמוס, פנחס, חנה אשת מרדכי רוזנבאום .

יחזקאל שימונוביץ

נולד בירושלים, בשנת תרל"א (1871). לאביו יוסף בנימין (שעלה לארץ מפרסבורג (בראטיסלאבא) בשנת תרל"ב-1872, בגיל עשרים. נתמנה אח"כ כראש השוחטים בירושלים. נפטר בירושלים בחדש סיון תרפ"ז-1927) קבל חנוך בישיבה של כולל אונגרן. שאביו שימש בה כראש ישיבה.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2581). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2581