Volume 6

Page 2591

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

במאורעות 1936-38 נתמנה למפקד הנוטרים בכפר סבא והגוש.

ב-1936 היה אחד ממיסדיה של "ארגון השומרים הכללי העברי בא"י" ונתמנה למרכז הארגון, שהוא מנהלו עד היום בהצלחה (בנשיאותו של ר' אברהם שפירא - ראה כרך א', עמוד 486). יסד ליד הארגון מוסד לביטוח השומרים.

בשנות שמירתו עמד בקשרים עם ראשי הכפרים, המוכתרים, האפנדים העירוניים וכו' - מהרי ירושלים ועד להרי צפת. בקשרים אלה, נעזר לגלות פשעים ופושעים בחלקי הארץ השונים, ועמד בקשרים הדוקים עם ההגנה ועזר גם לארגוני המחתרת בשעת הצורך ב 28/6/1931 כשיוחנן שטאהל וסליה זוהר יצאו ברגל מתל-אביב לסיור במושבות השרון דרך הירקון להרצליה בדרך חוף הים ונעלמו. השקיע דרויאן מרץ רב(יחד עם חבריו) בגלוי הזוג, שנמצאו הרוגים ומוסתרים בגבעות החול, וכן נמצאו הרוצחים.

ב-1932 כשהחלו ההתנקשויות ביהודים בארץ ויד נעלמה החלה שוב לרקום פרעות בישראל (זורקי הפצצות בנהלל, ביג'ור וכו'), עזר רבות בגלוי מקור הכנופיות, שבראשון עמד שייך עז-אל-דין אל-קסם מחיפה.

כשהנאצים פלשו לסוריה והלבנון (במלחמה העולמית השניה) והעבירו נשק רב לערביי א"י. הצבא הבריטי התכונן לעזוב את מצרים והמזרח התיכון, והמצב היה קשה בארץ, יסד דוד תדהר ועדה מיוחדת (שמואל טולקובסקי - היום, ציר ישראל בשווייץ, ג'ק פדבה, דוד ישראלי - מהנהלת אפ''ק ועוד) שתתענין בהשגת ידיעות מהנעשה אצל השכנים הערבים בקשר עם קבלת נשק מהנאצים (מסוריה), ארגן אז דרויאן רשת ריגול מחברי הארגון שלו המפוזרים בארץ, לשם קבלת ידיעות. הידיעות הועברו ע"י תדהר למנהל האינטליג'נס שערך עם צבא בריטי ומשטרה בריטית חפושים בכפרים, ונשק רב הוחרם אז בארץ (ראה פרטים בערך של דוד תדהר , כרך רביעי, בעמוד 1557).

עזר לגאול את אדמת גן-השרון (מידי האריסים), מושב גן-חיים, פרדס הבארון מנשה, אבן-יהודה, תלצור ועוד.

ארגן והשתתף בעשית שלום (סולחה) בין הערבים והיהודים במקרים של "גאולת דם", לפי מנהגי השכנים.

אח בלשכת בני-ברית "יצחק ילין'', בתל-אביב.

אסף חומר רב לספר "מאה שנות שמירה בישראל" שיצא לאור בעריכת עבר הדני ובהוצאת יהושע צ'ציק (בינואר 1955).

צאצאיו: יצחק, חוה אשת שלמה דונסקוי, זהר.

ניסן בלוצרקובסקי

נולד בברדיצ'וב (רוסיה), טבת תרי"ז (1857). לאביו אברהם אריה הלוי. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה. היה חובב ציון ואח''כ ציוני מדיני. עסק במסחר והצליח.

נשא לאשה את פסיה בת אברהם דוד קוטלירוב. (נפטרה בתל-אביב, א' תמוז תרפ''ב - 27.6.1922). היתה חובבת ציון פעילה. עסקנית ונדבנית.

עלה לארץ בשנת תרס"ו (1906) מיליסבטגרד (רוסיה) היה בעל בית מלאכה לרהיטי ברזל ושותף לביח"ר ליציקה ומסגרות של ליאון שטיין ביפו (ראה כרך ג', עמוד 1455).

ממיסדי ובוני "אחוזת בית" (תל-אביב) הראשונים (בנה את ביתו בשנת תרס"ט - 1909 ברחוב יהודה הלוי 32).

בביתו היה בית התפילה הראשון בתל-אביב. ממיסדי מושב זקנים וזקנות הראשון בתל-אביב (ברחוב אלנבי), ואחרי מות אשתו, בנה אגף על שמה.

היה עסקן צבורי באמונה וחלק תרומות בסתר וביד נדיבה.

נפטר בתל-אביב, י' שבט תרפ''ד (16.1.1924).

בתו: שרה בלומה (במה) אשת דוד סמילנסקי (ראה

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2591). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2591