Volume 6

Page 2592

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כרך ב', עמוד 623), נפטרה בתל-אביב, כ"ג אב תרפ"ג (5.8.1923).

בנה: שמעיהו סמילנסקי.

גאורג פלש

נולד ברסיטה (אוסטריה-הונגריה), י''ג טבת תר"ע (25.12.1909).

לאביו ארפד ולאמו גיזלה בת יוסף פלר. קבל חנוך בבי"ס תיכוני, גמנסיה עברית ומשפטים במכללת וינה.

מראשי הסטודנטים הציוניים ותנועת נוער. חבר הנהלת "הכח" בוינה ומטובי הספורטאים העברים.

עלה לארץ בשנת תרצ"ג (1933).

חבר הנהלת ההסתדרות הציונים הכלליים (מזכיר פרלמנטרי).

נשא לאשה (1935) את אליזבט הלנה בת אנטון ורוזה מאוסיג .

מזכיר כללי של הסתדרות מכבי בישראל ואח"כ יו''ר. היה יו''ר ההנהלה העולמית של המכבי.

מזכיר כללי של האחוד האזרחי.

פעיל בתנועת המכבי ובארגון הספורט בארץ, חבר הועד האולימפי ונשיא התאחדות השחיה.

היה אלוף השחיה בוינה וגם בארץ.

חבר ועדת הבטחון האזרחית, חבר המועצה חישובית לקליטת החייל.

היה חבר אספת הנבחרים הרביעית.

יו''ר הועדה למדיניות חוץ של הציונים הכלליים.

חבר הכנסת, חבר ועדת החוץ והבטחון וועדת הפנים של הכנסת.

יו"ר הועדה למרשם התושבים. ממנהלי חברת "דיור". בשנת 1953 בקר כחבר המשלחת של הכנסת, שייצגה את ישראל בועידה הבין פרלמנטרית שהתכנסה אותה שנה בוושינגטון (ארצות הברית).

בשנת 1954, לפי הזמנת מפעל המלוה, נסע לארצות הברית בקשר לפתיחת מפעל מלוה הפתוח.

חיים הומינר

נולד בירושלים, כ"ז ניסן תר"פ (15.4.1920). לאביו הרב שלמה הומינר (ראה בכרך ב', עמוד 596 וכן בספר אנשי-שם) ולאמו צפורה (ראה בכרך ג', עמוד 1409) בת הרב אברהם הלוי (שהיה ראש השוחטים בקובנה) אחות הרה"ג יוסף צבי הלוי , ראב"ד ביפו-ת"א (ראה בכרך א', עמוד 354).

קבל חנוך מסורתי בחדר, בתלמוד תורה "עץ-חיים", אצל אביו ז"ל בישיבות מאה שערים, ב"מרכז הרב" (קוק) ואצל הרה"ג זליג ברורמן ז"ל.

עסק במסחר.

בשנת ת"ש (1940) יסד אגודה למען הגשת עזרה לעניים ולחולים, באספת היסוד הוסיף סעיף מיוחד במינו, שכל החברים מחוייבים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. הרבה אנשים נצרכים נעזרו ע"י פעולותיו.

בעזרתו, הוציא דודו הרה"ג יוסף צבי הלוי הנ"ל את ספרו הידוע "נטע הארץ" על דיני ערלה ורבעי.

הכין בכתב שני ספרים: על "משפחת הומינר" ועל "דרשות".

כתב בעתונים: הבקר, הצופה, המשקיף, היסוד, קול ישראל, וכן פרסם מאמרים על המשפחה ב"לוח ירושלים" (ד. נ. ברינקר).

עזר לחוקר פנחס גראייבסקי להוציא לאור את ספרו דיוקנאה דירושלם" שיצא לאור בקרוב.

תלמיד חכם, איש צנוע ונחבא אל הכלים ובעל מידות טובות.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2592). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2592