Volume 7

Page 2914

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חה בכימיה אורגנית. חי עם אשתו בלוס-אנג'לוס, ומתכונן לבוא ולעבוד במכון וייצמן ברחובות, כבן 29 שנה); רבקה-רינא - Laura Toledo(מחוללת ידועה ופסלת בעלת כשרון. חוללה יחד עם אנטוניה בסברדי וכן בבלט בניו-יורק. יסדה עכשיו חבורת-אמנים ויצרה בשבילם את הכוריאוגרפיה של כל ההצגות. כבת 24 שנים).

פרופ' אליעזר דב (ברנרד) שפירא

נולד צפת, ט"ו אדר תר''מ (1880).

לאביו חיים שמחה בהרב יעקב (דיין בצפת, מצאצאי הגאון יעקב גינצבורג-אשכנזי , שעלה לארץ במאה הי"ח, והגאון ישכר דב , מגזע החכם צבי אבד"ק זלאטשוב, שנטמן בצפת) ולאמו שרה בת ר' אברהם דב בלבן. עד גיל 13 למד בחדרים, אח''כ בבתי הספר בצפת, בבירות ובפריז.

שירת במשך שנתים בתור מורה בבתי-הספר של חכי"ח במצרים ובמרוקו וחזר לפריז בכדי להשלים את למודיו באוניברסיטה.

מוסמך (פעמים) לפילולוגיה שמית ולמדעי היהדות בביהמ"ד ללמודים גבהים של הסרבונה בפריז, ואח"כ פרופ' במכון הנ"ל (משנת 1936 ועד 1940).

בשנת 1912 נשא לאשה את נעמי בת יואל לוינסון (נפטרה בפריז, י"ב שבט תרצ"ב - 20.1.1932) ובשנת 1937 נשא בזיווג שני לאשה את פולי בת ישראל קלמנסון. ספרן בספריה הלאומית של פריז, ובספריה של חכי"ח.

בשנת 1912 נשלח למצרים ע"י החברה למדעי היהדות בפריז, לחפש אחרי כתבי-יד מהגניזה, ובעזרת ה' מוצרי הצליח לגלות ולסדר 4000 קטע נוספים על אלה שהעביר הפרופ' שכטר והכוללים היום את האוסף .M.C. (מוצרי-שפירא). בפריז טיפל בעריכת הקטלוג של הקטעים שנרכשו ע"י הבארון רוטשילד ושנשדדו ע"י הנאצים.

עסק במשך שנים רבות בחקר שירת ימי הבינים. היה פעיל בתנועה הציונית בפריז. אחד מעוזריהם של מכס נורדאו ואלכסנדר מרמורק. ערך את הירחון ,Echo Sionisteכלי מבטאו הצרפתי של הרצל.

במשך עשר שנים היתה לו בפריז גלריה אמנותית, ונחשב כאחד המומחים במקצוע זה. הצליח לאסוף הרבה תמונות של ציירים גדולים ולהביאן לארץ במטרה, להקים בית נכות ע"ש בנו וידל שפירא (שנרצח ע"י הנאצים).

כתב מאמרים רבים בצרפתית ובעברית (תחת הפסידונים; "אלדש הגלילי''), כתב בעתונים שונות: "דער פריינד", "הצפה" (בעברית לודויפול) "הדור" ו"הבוקר" (של פרישמן) , "העולם", "לוח אחיאסף", "רשפים", "מחברות" (פריז) ועוד.

בקר בארץ בשנים: 1912, 1936, 1937 ובשנת 1947 חזר למולדתו והשתקע בירושלים.

הוזמן ע"י האוניברסיטה העברית להרצות בכינוס המדעי.

עסק בחקירת המקרא (תקופת הנביאים), הצליח לפענח את הטכניקה של הסגנון הנבואי וע"י זה להעמיד את הנוסח שלנו על מקורו.

בנו (מאשתו הראשונה): חיים וידל (עונה ע"י הנאצים במחנה הריכוז בקומפיין (צרפת) ומת בגיל 19). :BIBLIOGRAPHIE Traduction francaise de plusieurs poemes de Gabirol, Moise ibn Ezra, Juda Halevi, Abraham ibn Ezra, Alharizi, dans A TRAVERS -LES MOISSONS de Marguerite Brandon Salvador. Paris, Alcan 1901; Documents provenant de la Gueniza du Caire, Revue des Etudes Juives, n. 112, 1908; Un document judeo-arabe de la Gueniza du Caire, Melanges Hartwig Derenbourg, Ernest Leroux, Paris 1909; Fleurs de la litterature hebraique, dans La renaissance juive, revue mensuelle, Le Caire 1912-1913; Fragments inedits du Sefer Haggaloui de Saadia Gaon, R.EJ.t. LXVIII, 1918; Legendes bibliques attribuees a Ka, bel Ahbar, )Extr. de la Revue des Etudes Juives, 1919-1920(; Lettre du Gaon Hai a Sahlan b. Abraham de Fostat, Melanges offerts a Israel ;1926Levi - Librairie Durlacher, Paris, Textes inedits de Maimonide, dans HOMMAGE A MAIMONIDE par Julien Weill )R.EJ.(. Paris 1935; Lettre de Maimonide aux Juifs du Yemen, dans CAHIERS JUIFS, Maimonide, sa vie, son oeuvre, 60n influence, par Ed. Maxime Piha, Paris, juilletoctobre, 1935; Preface au livre d'Abraha

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2914). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2914