Volume 7

Page 2926

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מאז 1933 החל לעסוק בעסקי התחבורה שהיו תפוסים בעיקר בידי השכנים הערבים. הצליח להשתלט על שוק האוטומובילים והצמיגים.

בשנת 1935 כשידידו הבנקאי יהודה (ליאון) ריקנטי (ראה כרך א', עמוד 174) יסד את ה"בנק הא"י לדיסקונטו בע"מ" בתל-אביב, נרתם הוא לעסק זה, שנעשה במשך השנים לאחד המוסדות הכספיים הגדולים והחשובים במדינה ובחו"ל. עם פטירתו של רקנטי , נבחר הוא לראש מועצת ההנהלה.

חידש את "כפר חיטים" והקים שם ביח"ר לאריגים (כיום נקרא מושב "הקוצר" - מיהודים בולגרים). סוכן ראשי לשמני סיכה לחברת סן וסינקלר אויל.

היה מהראשונים בארץ שהקים מוסכים מודרניים לתקוני מכוניות. נמנה בין ראשיהן ובעלי מניותיהן של החברות הגדולות הקשורות לבנק א"י לדיסקונטו בע"מ: "החברה הישראלית להשקעות", "נטיעות הדרום" וכו'.

הוא קשור עם בית החרושת לחוטי כותנה השרון שע"י פתח-תקוה וכמה מפעלים המצעידים את המדינה קדימה בדרך העצמאות הכלכלית.

יו"ר חברת הביטוח ישראל-פניקס בע"מ.

ממיסדי חברת ישראל-אמריקן ליין.

צאצאיו: חיים, אריה, שלמה, בנימין, מרים אשת אפרים חכמי, בלה אשת דוד חכמי .

שמואל ברוך

נולד ביפו, כ"ה כסלו תרס"ב (6.12.1901).

לאביו רפאל (בן שמואל ברוך שעלה מתורכיה לארץ בשנת 1870 ונשא לאשת את רחל שריזלי מירושלים ממשפחת רבנים. היה מהראשונים שבנה בתים בגבעת העליה (עג'מי) ביפו לשם ריכוז העולים היהודים בהם. ועד היום נקראים על שמו הבתים "בתי אבו-רפול". היה מהחלפנים הראשונים ביפו) ולאמו לינדה בת יהודה בנאדו (מהעולים הראשונים מסופיה - בולגריה).

משנת 1918 פעיל במכבי היה מנהל מחסני יצחק כהן ביפו.

בשנת 1922 נשא לאשה את רחל בת מרקאדו יהודה רקיב (עו"ד) מירושלים ולאמה שמחה בת יוסף סתהון (קונסול פרס בירושלים לשעבר).

בשנת 1935 נתקבל בפקידות בועד הקהלה תל-אביב -יפו.

בשנת 1939 נתמנה לקופאי של המועצה הדתית.

בשנת 1943 נתמנה למנהל החשבונות הראשי והאחראי על ביצוע התקציב של המועצה הדתית.

חבר ועד העדה הספרדית והנהלתה, יו"ר ועדת הכספים שלה.

יו"ר קופת חולים הרמב"ם (ב-10 השנים האחרונות).

צאצאיו: רפאל, בלה.

יעקב יצחק גרומן

נולד דיסלדורף (גרמניה), כ"ה סיון תרע"ח (5.6.1918).

לאביו נפתלי (נין האדמו"ר ר' יהושע'לה מקוטנא ישראל יהושע טרונק זצ"ל, בן למשפחת סוחרים מוורשה (פולין) ולאמו שרה בת יעקב יצחק דונקל. בשנת 1924 עלה לארץ.

קבל חנוך מסורתי בבי"ס תחכמוני, בי"ס מקצועי מקס פיין, בי"ס גבוה למסחר בתל-אביב והמכונים הברי בירושלים.

שנות 1934-37 חבר במטה הצופים.

בשנת 1941 נשא לאשה את מלכה בת אלכסנדר דרדיקמן. בשנות 1948-49 מנהל מחלקת ההסברה ויועץ כלכלי במשרד המסחר והתעשיה.

חבר המועצה הארצית של הסתדרות הציונים הכלליים, סגן יו"ר קופת חולים של הציונים הכלליים, חבר נשיאות ועדת העתונים בישראל. יו"ר הסניף הישראלי של המכון הבינלאומי לעתונות .)I.P.I.( עתונאי.

זמן מה חבר מערכת "הד-המזרח", "9 בערב", "העולם הזה", "חדשות אחרונות" ו"קולנוע".

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2926). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2926