Volume 7

Page 2927

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משנת 1936 חבר מערכת "הבקר". ראש מערכת העתון היומי "הבקר" בתל-אביב.

בנותיו: לאה, דבורה.

ראובן זילברשטיין

נולד בירושלים, בשנת תר"ן (1890).

לאביו משה בן-ציון (ראה בכרך זה) ולאמו דינה בת ישראל ליב וידמן. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה. נשא נפשו לאמנות והיה זמן מה תלמיד בבית הספר "בצלאל".

נשא לאשה את ארנה בת קלמן פרוינד. עוד בשנת תר"ע (1910) נכנס לעבוד בעסק המשפחה, עזר לפתח את בתי המסחר, שנקראו אחר-כך "האחים ר. את ז. זילברשטיין, ברחוב יפו בירושלים, והצליח לפתוח סניפים ביפו-ת"א ובחיפה.

הצליח יחד עם אחיו זאב אליהו לפתח את האימפורט מחו"ל. בעזרתו נוסדו תעשיות לכריכיה ועוד בירושלים.

יחד עם אחיו זאב א . עסקו בגאולת קרקעות מערבים, כל סביבת קטמון, השכונה קרית שמואל ורחביה בירושלים נגאלו בזמנו על ידם.

סלל כל הדרכים בסביבה שבין קרית שמואל וקטמון בירושלים, בעזרת הכבישים שסלל, היה אח"כ (בימי מלחמת השחרור) יותר קל לכבוש את קטמון הערבית, שקודם לא היתה גישה להשכונה הזאת (רק דרך המושבה הגרמנית).

עוד בשנת 1925 קנה מערבי 30 דונם קרקע וחלקו למגרשים ומכרם ליהודים (מאחורי שכונת פלורנטין במרכז המסחרי בתל-אביב).

בניו: הרברט, יובל

מנחם מנדל לולב

נולד גורודוק, פלך ויטבסק (רוסיה), ט"ו טבת תרל"ח (26.8.1877).

לאביו נח (תלמיד חכם, מחסידי לובביץ משפחתהירש לולב אשר חי בדיסנה- בילורוסיה, בתקופת נפוליון. אחד מבניו כיהן ברבנות בז'בנער ע"י דריסה) ולאמו חסיה רייזה לבית פרפרוב. קבל חנוך מסורתי בחדר, בישיבות: טלז ופולוצק -הוסמך לרבנות.

בשנת 1910 נשא לאשה את צפורה בת ירוחם בר ברלין, מליאדי.

משנת 1896 סוחר עצים בריגה (יצוא עצים).

פעל הרבה למען הפליטים שגורשו מהפלכים הבלטים.

היה חבר ועד הקהלה מטעם הציונות, מפעילי "קרן היסוד" בלטביה.

מיסד מטבח יהודי לנצרכים בריגה.

בשנת 1932 עלה לארץ.

חבר מועצת בנק אשראי בע"מ, ממיסדיה ומנהליה של החברה הבריטית - א"י לביטוח (1935).

פרדסן וסוחר עצים.

ממיסדי בנק "אוצר עברי למסחר". ממיסדי אגוד יוצאי לטביה ואסטוניה בא"י.

נפטר בתל-אביב, י"ח סיון תש"ו (17.6.1946) ונקבר בנחלת יצחק.

בניו: שמואל (מותיקי החברים בקיבוץ אפיקים), מרדכי ז"ל.

שמואל בכ"ר ישעיה

נולד בירושלים, כ"ה כסלו תרס"ב (6.12.1901). לאביו ישעיה בכ"ר שמואל (ראה כרך חמשי, עמוד 2244) ולאמו רחל בת הרב יהודה בנאדו . (מהעולים הראשונים מסופיה - בולגריה).

קבל חנוך מסורתי וכללי, בוגר הגמנסיה העברית בירושלים ובית הספר הגבוה לכלכלה ולמדעי המדינה בלונדון. והוסמך בתור B. S. c. Economics.

מקצועו הראשי בביה"ס הגבוה בלונדון, היה אדמיניסטרציה צבורית ובכלל זה בעיות המדינה והשלטון המקומי.

נשא לאשה את חמדה בת רפאל חסון ולאמה שמחה בת הרב סילמן מנחם מני (הרב הראשי בחברון, ראה כרך א', עמוד 299).

בתאריך 21.8.1927 נתקבל-כפקיד בממשלת המנדט,

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2927). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2927