Volume 7

Page 2928

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

וביום 1.4.1933 נתמנה כמפקח במחלקת החנוך של הממשלה.

בשנת 1946 עלה לדרגת פקיד חנוך ראשי והמפקח אחראי לחנוך במחוז ירושלים.

בשנות מלחמת העולם השניה, שימש נוסף לתפקידיו הקבועים במחלקה, גם כמזכיר וגזבר של הועד הממשלתי לבתיה"ס של חכי''ח ("אליאנס") בארץ, וטיפל אז בהנהלת בתיה''ס ומשקיהם, תקציבם, קביעת דרגות המשכורות למורים ולעובדים האחרים בהם וכו'.

היה יו"ר הועדה הממשלתית ללמודים עליונים לחילים משוחררים, וחבר גם בועדים אחרים ובכללם ועד החינוך העירוני בירושלים.

היה חבר משלחת מטעם מחלקת החנוך לאנגליה ווילס.

אחרי קום המדינה הקים בירושלים (באוגוסט 1948) את המשרד המקומי של משרד הפנים כקצין מחוז ירושלים, והמשיך בתפקידו במינהל המחוז עד מאי 1950, בו עבר למשרד הפנים לכהן בתפקיד סגן המנהל הכללי לעניני מינהל.

מחדש ינואר 1953 שימש גם כיו"ר המועצה לבקורת סרטים ומחזות.

באדר תשט"ו נתמנה לתפקיד-הממונה על מחוז ירושלים.

בניו; יוסף, רפאל.

אביגדור ענדא

נולד בירושלים, ט' אדר תרנ"א (1891).

לאביו ר' אברהם אריה ענדע (ראה בכרך זה, בעמוד 2883) ולאמו לאה בת ר' זוסמן כהן (נפטרה בירושלים, י''ד חשון תש"ב 4.11.1941).

קבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה וישיבת "עץ-חיים" בירושלים.

בשנת תרע''ד נשא לאשה את רחל בת מוניש איזנמן. משנת 1907 סוחר בירושלים. במשך זמן קצר עלה כאחד היבואנים הגדולים בארץ במקצועו. רכש את אמונם של הסוחרים היהודים והערבים. הודות ליושרו ושיטתו הכנה במסחר, שמר תמיד על אטיקה מסחרית, אטיקה שהיה מהראשונים להכניס בארץ, ושעליה היתה גאוותו.

בשנת תרפ"ח (1928) פרצה מחלוקת בכולל אוסטריה שנמשכה זמן רב, הרב הגאון ר' דוד שרייבר , נשיא הכולל בחו"ל, מינה אותו בתור חבר בועד הנאמנים, לשם סדור הענינים. היה חבר פעיל בועד זה, שלא על מנת לקבל פרס, ולאחר שסדר את כל הענינים והעמיד את הנהלת הכולל על תלו, התפטר.

כן נתמנה ע"י הממשלה וחברי ההנהלה למנהל יחיד בבית היתומים דיסקין, לאחר ההשמצות הידועות שהביאו תקלה למוסד. גם בתפקיד צבורי זה הצליח. והנהו כיום חבר הנהלת המוסד הזה, וכן גבאי בבית הכנסת "רחביה" בירושלים.

צאצאיו: אברהם אריה (סוחר ובעל תעשיה) גמליאל (מוסמך למדעי הכלכלה, ורואה חשבון מוסמך), מרגלית אשת שלמה בר-אדון (תלמיד הפקולטה למשפטים).

נחום קליר

נולד במרימפול, בליטא, י"ג אדר תרס"ה (1905).

לאביו ר' מנחם (איש תורה ומשכיל, עסקן ציוני מסור בחוגי היהדות החרדית מראשית הופעת תנועה זו ברחוב היהודי. מצאצאי המשורר אליעזר הקליר ) ולאמו שרה בת יהודה אדלסקי. קבל חנוך מסורתי, תיכוני בבתי ספר עבריים בקובנה, חניך "אורט" במקצוע החשמל (מכונות) לפני עלותו לארץ (1920-21).

היה ראש פלוגת צופים עבריים "השומר הצעיר" בעירו.

בשנת 1922 עלה לארץ.

עבד בעבודות חשמל אצל המהנדסים ליבונטיןחיסין - במדידה בחולות תל-אביב (אזור הצפון).

עבד בפרדסי פתח-תקוה. התגייס לחיל הספר (המשטרה המעולה) בשנת 1924.

בפירוק חיל הספר (1926) עבר לשירות המשטרה הא"י (של המנדט) ועלה בדרגת מפקח ראשון.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2928). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2928