Volume 7

Page 2948

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ובשעת מצור ירושלים שימשה בשירות ידיעות של ההגנה ובתפקיד של מזכירה של העתון היחידי שהופיע בירושלים הנצורה "ידיעות אחרונות".

אחרי ההפוגה יצאה מירושלים והתגיסה לחיל האויר ושירתה כסמל אויר בטייסת 101 עד תום מלחמת השחרור.

בשירותה בנגב הכירה את דניאל-כהן (מניו-יורק) ממתנדבי מח"ל (מתנדבי חוץ-לארץ, ששירתו בו כמפקד אויר. ועם תום המלחמה נישאה לו.

בעלה שירת זמן מה בחברת התעופה "אל-על", וכאשר חזר לניו-יורק לשם סיום לימודיו, גוייס שם לצבא האמריקאי בימי מלחמת קוריאה.

היא סיימה באמריקה את האוניברסיטה של ניו-יורק ושל קולומביה בתואר מגיסטר למדעים M.S.C.וקבלה גם דיפלומה לספרנות מהאוניברסיטה של ניו-יורק. שימשה כספרנית בספריה הצבורית של ניו-יורק ועס קה במחלקה היהודית בכתבי יד ישנים. עשתה גם עבודות עבור ספרית הקונגרס בואשינגטון, וביניהן עבודות מחקר על כתבי יד של ההגנדה.

התכוננה לחזור עם בעלה לארץ לאחר סיום למודיו.

בדרכה מארצות הברית לישראל, נספתה בין 58 נוסעי המטוס של "אל-על" כשהופל בזדון רשע על גבול בולגריה ביום ח' באב תשט"ו (27.7.1955), ושרידי גופותיהם הובאו למנוחה בקבר אחים בבית העלמין "קרית שאול" שליד תל-אביב ביום ט"ז אב תשט''ו (4.8.55).

חיים שריג (שרייבמן)

נולד בקופין, ע"י קמיניץ-פודולסק (אוקראינה), כ"ח ניסן תרנ"ג (1893).

לאביו אליעזר ולאמו פיגה בת שמחה פילדר. היה מורה עברי ומנהל בית ספר עברי בגולה.

עמד בראש צעירי ציון בעירו קופין ובמחוז קמיניץפודולסק כמזכיר, וארגן את החלוץ במקום.

בשנת תרפ"ג (1923) עלה לארץ.

היה מורה בתל-חי בגליל העליון מטעם המרכז לחנוך.

כמזכיר "הפועל הצעיר" בתל-אביב עסק בפעולה מפלגתית והסתדרותית בשנים 1930-35.

בשנת 1930 נשא לאשה את מרים בת עקיבא גולד ברג .

היה היוזם לבנין שכונת "אחוה" בתל-אביב (1929), קבוצת המשתכנים גאלה את הקרקע מבעלו הערבי, ועמד בראש הצרכניה בשכונה במשך הרבה שנים.

עמד שנים בראש ועד ההורים בבית החנוך בתלאביב ובית ספר תיכון חדש כיושב ראש.

גזבר חברת תיכון חדש.

מנהל "הסנה", חברה ישראלית לביטוח, סניף תלאביב, זה כ-30 שנה וחבר הנהלת "הסנה".

צאצאיו: אליעזר, רנה אשת דוד שהם, יהודית, נצה.

הרב אהרן רבנו עזריאל

נולד בירושלים בשנת התקע"ט (1818).

לאביו הרב קונורטי עזריאל (מגדולי רבני ירושלים במאה הקודמת, נכד הרב אביגדור עזריאל בע''ס "זמרת הארץ" ו"כסף הכפורים") ולאמו לונה בת הרב אהרן הלוי (בע"ס "מטה אהרן").

קבל חנוך מסורתי אצל הרב נסים שמואל יהודה ארואץ (המכונה נשיא , בע"ס "דרכי איש") ורבו בקבלה

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2948). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2948