Volume 8

Page 3050

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

גם כאן ממשיך בפעילות צבורית כחבר הנהלת ההסתדרות לרפואית הישראלית, חבר הועד של החברה לתולדות הרפואה ומדעי הטבע (אחד ממיסדיה וזמן מה גם מנהל הארכיון שלה), חבר-כתב של האגודה הפריזאית לתולדות הרפואה העברית וחבר הועד של התאחדות עולי אוסטריה.

פרסם מאמרים רבים בארץ ובחו"ל בעניני רפואה, תולדות הרפואה ובשאלות צבוריות וציוניות. חיבר יחד עם הד''ר בלצן את הספר "מקומות מרפאי הבראה ונופש בישראל" (הוצאת הסתדרות רפואית בישראל, תשי"ב - בעברית ובאנגלית).

שתים מהמצאותיו תרמו לשיפור חמרי-בידוד מגומי.

צאצאיו: עליזה אשת קורט כהן, ד"ר יוחנן פלאשקס (רופא),

ד"ר יהושע קולברג

נולד בח' בכסלו תרס"ו (1905 )6.12.בקאלוש שבמזרחגליציה.

לאביו יצחק (ממשפחת רבנים, נפטר בירושלים) ולאמו חנה בת שלמה רייק. קיבל חינוך מסורתי-לאומי, גמר גימנסיה בדרוהוביץ, למד באוניברסיטת וינה והוסמך ב-1929 לד"ר לכימיה וב-1931 לרוקח, ואח"כ פתח בית-מרקחת בשלזיה הפולנית ועבד גם בתור כימאי.

בשנות לימודיו בוינה היה יו"ר אגודת סטודנטים יהודים. אח"כ יו"ר ארגון לכימאים היהודים בפולין, חבר הנהלת "מפלגת המדינה העברית" בפולין ויו"ר מכבי בשלזיה הפולנית.

ב-1938 ביקר כתייר בארץ וב-1939 נבחר כציר לקונגרס הציוני ה- 21 בג'נבה. ובמקום לחזור מג'נבה אחרי נעילת הקונגרס לפולין עלה לארץ ימים אחדים לפני פרוץ מלחמת-העולם השנית בפלישת צבאות היטלר לפולין.

התחיל לעבוד כעוזר בבית-מרקחת ובמשך הזמן עלה בידו לפתוח בית-מרקחת משלו ברחוב אלנבי בתל אביב ולתפוס מקום מחדש בפעילות צבורית וציונית כחבר הועדים הארציים לקה"ק וקרן היסוד, סגן יו"ר התאחדות הסוחרים הכללית, יו"ר התאחדות הרוקחים, מיסד וחבר הנהלת בית החרושת "תרו" (ביח"ר לתרופות של הרוקחים), חבר נשיאות אגודת שוחרי האוניברסיטה ומהפעילים למען יסוד בית-הספר לרוקחות ליד האוניברסיטה בירושלים, אח בלשכת "ביאליק" של בני ברית ובלשכת "ברקאי'' של הבנאים החפשים.

ב-1941 נשא לאשה את ד"ר אירמה בת יצחק פירסט. השתתף כציר בקונגרסים בינלאומיים של רוקחים והנו חבר הנהלת הארגון הבינלאומי של הרוקחים.

היה חבר ההגנה ועזר למחתרת.

פרסם מאמרים בכתבי-עת של סטודנטים יהודים באירופה, בעתונות האידית בפולין ובעתונות המקצועית של הרוקחים בארץ.

צאצאיו: איתן, אילון.

פנחס אילון (צוקר)

נולד בי"ד בניסן תרס"ט (6.4.1909) באופוצ'נה שבפולין.

לאביו יחזקאל צוקר (מצד אמו מצאצאי הגר"א מוילנה) ולאמו חיה בת שמואל שפייזמן. למד בישיבה ובבי"ס תיכון פולני ואח"כ עבד בפקידות. הצטרף למפלגת העבודה הציונית "התאחדות" (שהיתה קשורה עם "הפועל הצעיר" שבארץ), נבחר לחבר המרכז שלה בפולין והיה פעיל בעניני "החלוץ'' ו"תרבות" ב-1930 נשא לאשה את מרים בת יצחק לנדסברג. באותה שנה עלה לארץ והתחיל לעבוד כפועל חקלאי בהרצליה ואח"כ במערכת הירחון החקלאי "השדה". המשיך בפעילות בעניני ההסתדרות ומפלגת פועלי ארץ-ישראל וביתר שטחי החיים הצבוריים בארץ. היה מיוזמיה ובוניה של השכונה ההסתדרותית קרית עבודה, מדרום למקוה ישראל, שממנה צמחה אח"כ העיר חולון. נבחר למועצת העיר וב-1953 נבחר לראשה.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3050). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3050