Volume 8

Page 3092

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לחינוך החקלאי מטעם שר החקלאות, חבר המחלקה לחינוך של "איחוד הקבוצות והקיבוצים", חבר המרכז לתרבות ולחינוך של הסתדרות העובדים.

פרסם מאמרים ב"דבר" ב"אורים", רבעון המרכז לחינוך, "החינוך" ו"הד החינוך" של הסתדרות המורים, - ואת הספר "תורת הכימיה" חלקים א' וב' לבתיספר תיכונים וחקלאיים (הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"ח).

צאצאיו: אראלה אשת אריה הררי (עין החורש), שמעון.

יצחק גבריאלוביץ

נולד בירושלים בשנת תרנ"א (1891).

לאביו ר' אריה ליב גבריאלוביץ (ראה כרך ב', עמוד 1006) ולאמו רבקה בת הרב שמואל בנימין הכהן קרליץ (הידוע בשם "הרב מרדושקביץ"). קיבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה.

נשא לאשה את פשה בת הרב יהודה ליב פראנק (ראה כרך א', עמוד 510).

במשך כמה שנים עסק במכירת יינות א"י בארצות הברית ועשה חיל. חזר לארץ והחל לגאול שטחים ניכרים של קרקעות מהערבים.

לקח חלק פעיל בבנין ובהתפתחות העיר תל-אביב.

תמך במוסדות הישוב הישן (ישיבות וכו').

נפטר בתל-אביב, כ"ג אדר תשי"ג (10.3.1953).

בנותיו: מינה אשת משה קלימוס, חיה אשת דניאל גלמן, אהובה אשת ד"ר יהושע וינברג, רבקה אשת אפרים הרן.

הלל קרסיק

נולד ברוסיה, בשנת תרמ"ב (1882).

לאביו חיים יואל. קבל חנוך מסורתי וכללי.

בשנת 1903 עלה לארץ. עבד בתור פועל חקלאי בפתח-תקוה.

בשנת 1907 נשא לאשה את רחל בת דוד איזראליט. כל השנים - מנהל הכספים של אגודת "פרדס" בא"י.

ממיסדי שכונת רמת-השרון ובת-ים.

היה יו"ר ועד שכונת נוה-צדק, חבר מועצת עירית תל-אביב.

מפעילי לשכת בני-ברית "שערי ציון" ביפו ותלאביב, היה חבר הועד המפקח של הגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב.

נפטר בתל-אביב, י"ז אדר ב' תש"ו (20.3.1946).

בניו: משה, עמנואל, דוד.

יואל צבי זילברשטיין

נולד בלומזה (פולניה), כ"ב טבת תרל"ח (1878).

לאביו יעקב משה זילברשטיין ולאמו שושנה בת יואל צבי זולונדז. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבת לומזה.

בחו"ל היה בעל עסקים ובעל אחוזה.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3092). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3092