Volume 9

Page 3270

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תרנ"ד נשא לאשה את סימה בת ח"י נפתלי זילברברג (נפטרה בירושלים, כ' תשרי תשי"ז-25.9.56).

בשנת תר"פ-תר"ץ היה ראש ישיבת בחורים ב"עץ חיים''.

אחרי פטירתו של אביו (ה' אלול תר"ץ-29.8.30) נתמנה במקומו לרב ומורה צדק בשכונת רוחמה.

חבר ספר פרוש על שלש בבות - "אוצר הלכה" (חלק א', תרס''ט, חלק ב', תש"י), הגהות על ספר "אורח נאמן".

העתיק והכין לדפוס והגיה את ספרי אביו: "זכות אבות", "ענף אבות" ו"אורח נאמן" - 3 חלקים.

נפטר בירושלים, כ"ח אדר א' תשי"א (5.4.1951) ונקבר בסנהדריה.

בניו: הרב אברהם בנימין אויערבאך (רב בברוקלין, ניו-יורק), שלמה (ירושלים).

שרל קפון

נולד בסלוניקי (יון), כ"ג אייר תרע"ג (30.5.1913). לאביו דוד ולאמו רגינה בת אברהם דה-בוטון. קבל חנוך תיכוני בבתי ספר ביון. ואח"כ המשיך למודיו בגמנסיה העברית הרצליה בת"א.

היה חבר במכבי ובתנועת נוער ציוני בסולוניקי. בשנת 1931 עלה לארץ.

עבד כפקיד במחלקת הביטוח של הסוכן רפאל ליפמן בת"א, בסניף חברת אוניון ובשנות 1939-49 מנהל החברה לביטוח "קלידונשון" ומשנת 1949 מנהל חברות הביטוח "אוניון" ו"ברזלאית''.

נשא לאשה את מרים (מאי) בת יצחק נחמיאס. ב-10.8.1940 קודש כאח בלשכת הבנאים החפשים "ברקאי" בתל-אביב.

חבר הועד של בית אבות על שם העסקן ליאון רקנאטי ז''ל (בקרית מטלון ע"י פתח-תקוה), חבר המועצה של "מטבח זול" וחבר קלוב "קדימה" בת"א.

מיסד, חבר הנהלה ומרצה ב"המכון לביטוח בישראל" וחבר הועד המרכז של אגוד חברות הביטוח בארץ.

היה חבר המועצה הממשלתית הראשונה לביטוח אחרי הקמת המדינה.

יעקב מילנר

נולד בפוליצה ע"י סוסנוביץ (פולין) בשנת תרמ"ט (18.3.1889).

לאביו הירש ולאמו גלה בת מרדכי צבי הוכצייט קבל חנוך מסורתי וכללי וב-1910 גמר בי"ס מסחרי.

ב-1914 החל לעבוד בענף פרוות בסוסנוביץ. היה פעיל בארגונים ציונים שונים.

בשנת 1917 נשא לאשה את גניה בת צבי פישל (ציוני ידוע).

בשנת 1925 עבר ללייפציג - להשלים את ידיעותיו במקצוע הפרוות.

בשנת 1929 יסד עסקו והקים ביח"ר בקטוביץ ונבחר מטעם ממשלת פולניה ליו"ר ענף הפרוות לכל שלזיה העליונה.

בשנת 1934 ביקר בארץ, והשקיע הון בנכסי דלא ניידי.

בשנת 1939, בפרוץ מלחמת העולם השניה נלקח

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3270). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3270