Volume 9

Page 3371

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ספטמבר 1921 הגיע לארץ ונתקבל למנהל חשבונות ראשי, ואח"כ גם מפקח הסניפים בפירמה המסחרית הגדולה מ. אוקסהורן את י. דיסקין (1921-1930).

ב-1923 נשא לאשה את שרה בת מרדכי פלדמן, מ-1930 היה מנהל חשבונות ראשי בבנק אשראי בע"מ בתל-אביב ובעל זכות חתימה בשם הבנק, ומ1941 בעל משרד של רואה חשבון מוסמך ומבקר בתלאביב ואח"כ גם בגבעתים (בשנים האחרונות בשותפות עם בניו), הצטרף להסתדרות העובדים הכללית מראשיתה ולותיקי המשתכנים בשכונת בורוכוב (שכונות העובדים הראשונה בארץ), ושנים רבות היה בה חבר הועד ולעתים גם יו"ר מועצתה.

ב-1928 יסד בשכונה את הצרכנית (הראשונה כארץ), ובשנותיה הראשונות היה יו"ר הנהלתה, ומנסיונו בקואופרציה צרכנית תרם בהשתתפותו בועידת היסוד של "המשכיר המרכזי". היה מפעילי הסתדרות הפקידים שליד הסתדרות העובדים הכללית, חבר מועצתה הארצית, נציגה במועצת פועלי תל-אביב ויפו ושנים רבות יו"ר הסקציה של פקידי הבנקים. נתן מידיעותיו במשך שנים להדרכת פעולות מקצועיות שונות לפקידי מסחר ובנקאות.

ב-1927 שימש כבוחן בבית-הספר הראשון לחשבונות בארץ בהנהלת מר חזן. היה יו"ר המכון הארצי למנהלי חשבונות שליד ההסתדרות. הנהיג בארץ שיטת ספרי חשבון לניהול עסקים וב-1942 רשם אותה בשם המסחרי "סלע" (ספרים להנהלת עסקים).

בקואופרציה האשראית בארץ פעל תחילה במשך שלש שנים כחבר הנהלת האגודה להלואה וחסכון "שרון" ברמת-גן, ששירתה גם את החברים משכונת בורוכוב הסמוכה, וב-1932 השתתף ביזמה ובפעולה ביסוד "מסעד", קופת מלוה וחסכון שיתופית של העובדים בגבעתים, ומאז הוסדה הנו מנהל ויו"ר "מסעד" בהתנדבות שלא על מנת לקבל פרס, אבל גם בהתמסרות כאילו קיבל משכורת. היה ציר בועידות הקואופרציה האשראית מהמאוגדת בברית-הפיקוח "מרכז" וחבר ועדת הבקורת של בנק "זרובבל", הבנק המרכזי של הקואופרציה האשראית בארץ. אח"כ השתתף ביסוד ברית הפיקוח של הקואופרציה האשראית העובדת ובשנים הראשונות היה חבר הנהלתה, ובענף זה טיפח במיוחד את שיטת-רייפאייזן והמליץ עליה למיסדי קופות אשראי קואופרטיבי של פועלים.

פרסם מאמרים בעניני קואופרציה וחשבונות. השתתף בעריכת הקובץ "פקיד הבנק", ערך את הקובץ "מסעד" (יסודות וציוני דרך, אייר תרצ"ח), וכן השתתף בעריכת התקנון ותכנית הבחינות של המכון למנהלי חשבונות.

נתן מזמנו לעסקנות לאומית אזורית כחבר הנשיאות וההנהלה של "כופר הישוב" לגוש דן, חבר הנהלת "מגבית ההתגייסות וההצלה'', יו"ר (וחבר המועצה הארצית) של הועד למען החייל היהודי ויו"ר (וחבר המועצה הארצית) של אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית בגבעתים והסביבה.

מפעילי איגוד יוצאי בסראביה בארץ, יו"ר מרכזו במשך שנים וממארגני פעולותיו לשיכון העולים משם.

לאות הוקרה על פעולותיו המתמידות למען "מסעד", כאמור למעלה, הוחלט בישיבה משותפת של ההנהלה, המועצה וועדת הבקורת של "מסעד" (ביום י"ז טבת תשט"ו-11.1.55) ליצור "קרן מרדכי חקלאי" למתן סטיפנדיות לתלמידים מצטיינים בני גבעתים מעוטי יכולת, ללימוד תיכוני מקצועי או אקדמאי.

בניו: דוד, משה (רואי חשבון, שותפים במשרד "מרדכי חקלאי ובניו").

בילה זילברמן (פדרמן)

נולדה בפינסק (רוסיה) בשנת תרכ"ט (1869).

לאביה ר' אברהם פדרמן (ר' אברה'מל סופר . ראה כרך א', עמוד 465) ולאמה מרים בת אחיו של הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבה של קובנה.

עלתה בילדותה עם משפחתה לארץ בשנת תרל"ז (1877).

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3371). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3371