Volume 9

Page 3400

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

וסגן נשיאה והרבה לפעול לקיום השרותים הצבוריים ולפיתוחם, מסביר פנים ומוכן לעזרה לכל הפונים אליו בעניני הצבור וגם למבקשי עזרה ועצה בתלאותיהם הפרטיות. ערך בביתו "מנין" לתפילה של חסידי חב''ד. אח''כ בנה על מגרשו צריף לבית-הכנסת "תפארת בחורים", ואת בנית הצריף ועבודת הנגרות של עשית ארון הקודש והרהוט עשה במו ידיו. הכניס בו ספרים ומילא בו תפקיד שמש בהתנדבות. יסד קופת גמילות-חסד ליד בית-הכנסת והיה עורך בו סעודות "מלוה-מלכה" על חשבונו (לבית-הכנסת זה היו קוראים אז בהלצה: "בית-הכנסת הסוציאליסטי").

נפטר ברמת-גן, ט' אב ת"ש (13.8.1940) ונקבר בנחלת יצחק.

צאצאיו : שניאור זלמן, פלוא, מלכה אשת ניסן טרכטנברג, נחמה.

דב פרגרמן

נולד בוורשה (פולין), כ"ה טבת תרס"ח (5.1.1907).

לאביו ראובן (רכש קרקעות בנחלת יעקב בסביבות חיפה ע''י הרבי מיבלן) . ולאמו שינדל לבית רכטלבן . קבל חנוך מסורתי ובי''ס מקצועי.

משנת 1923 ניהל ביח''ר לארנקים בוורשה, ומאוחר יותר בבריסל ובפריס.

בשנת 1925 עלה לארץ ויסד תעשית הארנקים ומוצרי עור בשם "ארנקיה".

חבר בועד התאחדות הסוחרים מחלקת מוצרי עור, ובהתאחדות בעלי התעשיה בישראל.

בשנת 1932 נשא לאשה את צלה בת יצחק לוקו בייצקי. עוזרת לבעלה בעבודתו.

משנת 1932 החל בתעשית ייצוא מוצרי עור מוגמרים למזרח התיכון.

משנת 1945 ייצוא גם לארצות אירופה ומאוחר יותר לדרום אפריקה, ניגריה ועוד.

בתקופת המאורעות בארץ הצליח להפיץ את סחורתו בערים הערביות.

עם הקמת המדינה ואבדן הקשרים עם מדינות ערב במזרח התיכון, מצטמצמת פעולתו בהפצת מוצרי עוד ופלסטיקה בארץ מבית מסחרו "צלה" ברחוב נחלת בנימין 46 בתל-אביב.

כל השנים חבר ההגנה.

בניו : צבי, ירדן .

יעקב וויינר

נולד באוליזרקה, מחוז סרני, גליל ווהלין (פולין), כ"ג שבט תרע"ד (20.2.14).

לאביו ר' אשר וויינר (מורה עברי ומנהל בית ספר "תחכמוני") ולאמו חיה בת שמואל שולנר. קבל חינוך תורני-חסידי בחדרים ובישיבת לוצק, בגמנסיה העברית בקובל, בסימנריון למורים ואוניברסיטה בוארשה.

עסק שנה בהוראה עברית.

היה המזכיר הראשי בתנועת "החלוץ הכלל-ציוני" בווהלין, ואח"כ המזכיר הכללי בוארשה.

ערך עתון בעברית, אידיש ופולנית. פרסם ברובנה חוברת וקונטרסים למדריכי התנועה.

השקיע עבודה רבה בארגון סניפים ל"החלוץ הכלל ציוני" בפולין ובתעמולה להקהק"ל.

נודע כנואם. עסק גם בהכשרת נוער לעליה. בשנת 1934 נשא לאשה את זלדה בת שמחה כשר. בשנת 1935 עלה לארץ ונתקבל בתור פקיד בעירית תל-אביב. כיום, מזכיר המחלקה לגביה בעיריה. כל השנים חבר ההגנה.

שירת בחטיבת גולני במלחמת השחרור. עסקן פעיל בציונות הכללית. חבר מועצתה הארצית וציר בועידותיה.

כתב מאמרים בכל מיני חוברות וב"שערים" עתון ארגון עובדי העיריה.

חבר הנהלת סניף הציונים הכלליים ביפו. צאצאיו: רינה, יאיר, אשר.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3400). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3400