Volume 10

Page 3492

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

וירא שמים, מקיים מצוות גמילות חסדים, הקים ישיבה באוזדה), ולאמו חיה לאה בת הרב גבריאל גורדון (ראש ישיבת קרמנצ'וג).

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

נאלץ היה לעזוב את ברית המועצות בשנת 1922 בגלל הרדיפות נגד לימודי היהדות, הגיע לעיר קלצק בפולין ולמד יותר משנתיים בישיבת קלצק אצל הגאון רבי איסר זלמן מלצר ואצל חתנו הגאון ר' אהרן קוטלר. המשיך את לימודיו במשך כמה שנים בישיבת מיר, ובשנת תרצ"ב נשא לאשה את פרומה בת ר' אברהם שלום לידסקי מעיר סלונים והשתקע בסלונים.

עסק במסחר. בו בזמן התחיל לעסוק בצרכי צבור במסגרת אגודת ישראל בפולין, כיו"ר קרן הישוב ועסקן החינוך הדתי במקום, חבר בהנהלת הקהילה היהודית בסלונים.

עלה לארץ בשנת 1935.

התישב בפתח-תקוה, המשיך בעסקנותו הצבורית במסגרת פועלי אגודת ישראל.

בשנת 1940 נבחר כמזכירה הכללי של פועלי אגודת ישראל עד עברו לראשון לציון בשנת 1942.

בראשל"צ היה נציגם של פועלי אגודת ישראל בלשכה הכללית ומשנת 1946 נבחר כסגן יו"ר עירית ראשון לציון.

הקים במקום את בית הספר לבנות "בית-יעקב" והתמסר לעניני הצבור הדתי במקום.

בשנת 1952 נקרא ע"י הנהלת אגודת ישראל לנהל את עניני העתון היומי "המודיע" בירושלים וגם כאן הצליח בתפקידו.

מסיבות אישיות נאלץ היה להעתיק את מקום מגוריו מירושלים לתל-אביב וכיום הוא מייצג את פועלי אגודת ישראל באגוד המקצועי של ההסתדרות הכללית.

צאצאיו: רחל מירה אשת מאיר שנקר (פקיד במשרד הבטחון), בת-שבע (גננת) אשת אליהו סופר (ר"מ בישיבה החקלאית בכפר הרא"ה), רות (תלמידה בבית ספר תיכון של פועלי אגודת ישראל ברמת-גן).

נכדו - ברוך-מרדכי.

אלוף אפרים בן-ארצי (קוברינסקי)

נולד י"ב תמוז תר"ע (19.7.1910) בסלונים שברוסיה (פולין).

לאביו שמאי קוברינסקי (ראה כרך ח', עמוד 3046) ולאמו רחל בת יוסף סלוצקי. אחרי שלמד בבית-ספר עממי ותיכון של "תרבות" בסלונים עלה לארץ עם הוריו ב-1924 וגמר את לימודיו בגימנסיה הרצליה בתל-אביב, אח"כ למד באוניברסיטת גרנובל בצרפת.

מהעבודה בעסקי אביו התגייס לצבא הבריטי במלחמת העולם השניה, עלה בסולם השרות עד למפקד גדוד חיל רגלים בבריגדה העברית ובסולם הדרגות עד ללייטננט קולונל (סגן אלוף). השתתף במצעד הנצחון האימפריאלי ב-8 ביוני 1946 בלונדון.

ב-1947 נשא לאשה את ויקטוריה בת שמואל טוב. אחרי השחרור מהצבא הבריטי ניהל את החברה לפיתוח צפת.

משנת 1929 חבר פעיל בהגנה.

במלחמת הקוממיות שירת בצה"ל בתפקיד ראש אגף האפסנאות במטה הכללי בדרגת אלוף, ובשנים 1948-50 שירת כנספח מטעם צה"ל בארה"ב.

בחיים האזרחיים היה מנהל חברת "מקורות", יועץ משרד המסחר והתעשיה לפיתוח תעשיתי.

מסוף שנת 1956 מנהל כללי של חברת התעופה "אל-על".

יוסף צבי זלצר

נולד כ' אב תרס"ג (13.8.1903) בעיר מאד, מחוז טוקאי שבהונגריה.

לאביו פנחס יעקב ולאמו פסל בת דוד יצחק טייטלבוים. קיבל חינוך יהודי מסורתי וגמר בית-ספר תיכון ובית-ספר גבוה ממלכתי לענף הגפן ומוצריו.

ב-1926 נשא לאשה את מינדל בת חיים ויטריול (נספתה באושוויץ, כ"ד סיון תש"ד-13.6.1944) וב-1946 נשא את מרים בת ירחמיאל גולדשטיין.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3492). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3492