Volume 12

Page 4008

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה הרמה פרסבורגטשכוסלובקיה, ובי''ס תיכון.

היה פעיל בארגוני הנוער של המזרחי בצפון הונגריה, חבר הועד של המזרחי במישקולץ (הונגריה).

בשנת 1939 עלה לארץ באנית מעפילים.

למד בישיבה "היכל התלמוד" בתל-אביב.

בשנת 1943 נשא לאשה את אסתר בת אברהם אליהו ארנפרינד .

עבד בתור מתרגם בבית-המשפט.

חבר ועד המנהלים של שיכון מזרחי ברמת-גן.

שירת בצה''ל.

חבר הסתדרות המורים.

מנהל בית-הספר "אושה" ברמת-גן.

בניו; שמואל יעקב, ישעיהו זאב.

רפאל פליישמן

נולד ברחובות (ישראל) בינואר 1907.

לאביו צבי פליישמן (מראשוני מתישבי רחובות) ולאמו בלומה לבית ליפקוביץ. קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה, בי''ס עממי, ואצל דודו ליפקוביץ , מנהל התלמוד תורה. השכלה כללית בכוחות עצמו.

היה פעיל בארגוני הנוער במושבה.

בשנת 1932 נשא לאשה את ברכה בת הרב אליעזרקיטאיגורודסקי (ראה כרך י"א, עמוד 3771). היתה חברה פעילה ומדריכת נוער באירגון גורודניה בסחודניצה גליציה.

בשנת 1934 בנה ביחד עם מר יוסף קיטאי בית חרושת למרצפות ברחובות.

במלחמת השחרור היה פעיל בהגנת המושבה, ובהבאת הקרבנות (משדה הקרב - בסכנת נפשות) לקבר ישראל.

מפעילי התזמורת (מהראשונים) ברחובות.

כל השנים חבר ההגנה.

קצין במכבי-אש מתנדבים ברחובות.

בעל תעשית מצבות.

צאצאיו : רינה אשת שלמה פרנקל (חיפה), גדליהו, דבורה.

הרב שמחה בונים פרנקל

נולד בורטה מחוז לודז (פולין) בשנת תרל"א (1871).

לאביו ר' שמעון זאב (מצאצאי ר' שמחה בונים מפשיסחה) ולאמו חנה לבית קירשטיין. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

עסק כחרשתן במוצרי ניר וקרטון.

היה חבר פעיל בארגונים דתיים בעירו.

בשנת 1895 נשא לאשה את הדסה בת יצחק שרגא (נפטרה בתל-אביב, ח' סיון תשי"ט).

בשנת 1933 עלה לארץ.

בשנת 1936 עבר לרמת-גן.

הקים בית חרושת במוצרי ניר וקרטון.

בנה בית והקדיש חדר לתפילה ולתורה.

ממיסדי בית הכנסת "עץ חיים" ברמת-גן.

היה מקורב לחסידי אישינוב.

נפטר בתל-אביב, כ''ג שבט תש"ד (17.2.44) והובא לקבורה בהר הזיתים בירושלים.

צאצאיו : צבי אריה ז"ל, גיטל (גניה) אשת שאול המר (שניהם הושמדו בתאי הגזים יחד עם בניהם -יחזקאל וישראל), אשר (ראה כרך ה', עמוד 2368), שמעון זאב (ורעיתו - הושמדו ע"י הנאצים).

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4008). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4008