Volume 3

Page 1175

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חבר נשיאות ועדת השקל, יו"ר ארגון עולי בריסק דליטא, ועוד.

צאצאיו: דב (פקיד במועצה המקומית בחולון), שלמה (סוחר בחולון), רחל אשת עוה"ד יוסף קרטוני (עובדת במגבית ההתגייסות).

שמחה חינקיס

נולד ברובנה, פלך ווהלין, (אוקראינה), כ"ט תמוז תרס"ז (1907) לאביו חנן (סוחר ) ולאמו צפורה לביתגורדוקו מאלכסנדריה שבפולין. למד בחדרים ומילדותו נטה למעשי כח וגבורה. בן 14 יסד עם חבריו קבוצת כדור-רגל בשם "מאיאק" ושיחק בו שלש שנים. אח"כ שיחק בקבוצת "השומר הצעיר" ואחריה בקבוצת "חשמונאים" קול מכבי רובנה.

הצטרף להחלוץ המרכזי של הציונים הכלליים ברובנה, עשה שנה אחת בהכשרה בקלבאן וב-1925 עלה ארצה ועבד בתל-אביב בבנין ובצבעות והמשיך בפעולות הספורט ככדורגלן ב"הכח" ואח"כ ב"הפועל".

נענה לקריאת המוסדות אל צעירי ישראל שיתגייסו למשטרה, התגייס ב-1927 ואחרי גמרו את הקורס בירושלים נשלח לשרות ביפו, שרת כשוטר-תחבורה ואח"כ בתחנת-המשטרה באבו-כביר.

כשפרצו המהומות באב תרפ"ט היה שטח תחנתו אזור קרב בין הערבים המתקיפים מצד אבו-כביר וסביבת דרך סלמה, שזממו להתפרץ לת"א ולערוך בה טבח. בעמדו על המשמר חיפה ביריות רובהו על האוטובוס שבו נסעו אנשי ההגנה להציל את שני הפועלים היהודים שנשארו מבודדים בבית-החרושת לספירט ליד אבו-כביר (בנסיעה לפעולת הצלה זו נהרגו פיינגולד הררי, בנימין בן י. ל. גולדברג וברקוביץ ). כשפתחו אח"כ הערבים בנסיון להתקפה על ת"א מצד הפרדס שבקרבת גבעת הרצל, חדר עם שלשה חברים לבית שבפרדס, אליו נסוגו אחדים מהתוקפים מפני השוטרים, ובפעולה מהירה ונמרצת הרגו שבעה מהחבורה ותגובה יהודית אמיצה זו ציננה את התלהבותם של יתר הפורעים, בראותם שהמשטרה פועלת במרץ לדיכוי המהומות.

אולם תגובה זו היתה בניגוד לראשי השלטון והמשטרה, שמתוך מזימות-פשע פוליטיות היו מעונינים דוקא לדכא את היהודים ולעודד את הערבים לרציחות. הקצין ריגס, מפקח משטרת יפו, אסר אותו ומסרו לדין באשמת רצח. ב-30/9/29 נדון לתליה ובערעור הוחלף ענשו ל-10 שנות עבודת-פרך, אך ב-3/6/36 שוחרר בעקב חנינה.

באותה שנה נשא לאשה את חנה בת נתן שטראוס מגרמניה, ובס'וף השנה נתקבל לעבודה במפעל המים של עירית ת"א.

ב-1942 התגייס לחיל הרגלי של הצבא הבריטי ואח"כ עבר לבריגדה העברית, ועלה לדרגת סרג'נט. ב-1944 שוחרר וחזר לעבודתו בעיריה.

נבחר לחבר המועצה של ארגון החיילים המשוחדרים.

ב-1948 התגייס לצבא ישראל. צאצאיו: חנינה, אלחנן .

אלימלך ליפשיץ

נולד בלודז, פולין, ז' אדר תר"ס (1900) לאביו אליקום ולאמו שרה בת בנימין ליפשיץ , מצאצאי משפחת למדנים מובהקים, סוחרים ודורשי ציון מסביבות ביאליסטוק. אבי סבו ר' שלמה מאיר עלה ארצה בתרכ''ה והתישב בירושלים.

למד בחדרים. גמר את הגמנסיה העברית בלודז, למד משפטים באוניברסיטאות בווארשה ובווינה.

עלה ארצה ב-1921. היה במשך 4 שנים מורה בבית הספר על שם אוולינה די רוטשילד בירושלים. גמר את בית הספר למשפטים בירושלים, ומשנת 1926 עורך-דין בחיפה.

נשא לאשה את צפורה בת יונה דינוביץ , מותיקי האכרים בפתח תקוה.

היה מפעילי אגודת מכבי חיפה ומבוני ביתה. השתתף ביסוד התאחדות פעלי הבתים בחיפה והיה סגן

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1175). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1175