Volume 16

Page 4980

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עסקה במצוות צדקה ודאגה בעיקר לבחורי הישיבה, בימים שהישיבות היו נאלצות לעבור מרוסיה הסוביטית, לפולניה כל הדאגה והטיפול נפל על הזוג סורוקה).

למד בישיבה נובורודיק, מזיריטש, ביאליסטוק, סימיטיץ' ולבסוף אצל גיסו ר' מרדכי שמעונוביץ' הי"ד.

בפרנקפורט אן-מיי,ן למד בבית מדרשו של רבי שלמה ברוגור. נשא לאישה את גולדה בת ר' איזיק שו"ב ממשפחת בולקה.

עלה לארץ בפברואר 1933.

היה פועל בנין, ונוטר במשטרת הישובים.

חבר ההגנה ואיש סודו של אליהו גולומב. השתתף במבצעים חשובים ומסוקנים של ההגנה. עם קום צה"ל היה סמל פלוגה בחי"ש, מיד עם עליתו הצטרף לתנועת "תורה ועבודה". היה פעיל מאד בכבוש עבודה עברית.

במרוצת השנים נעשה נציג ציבור של פועלי הבנין שע"י ההסתדרות במרכז פועלי בנין בארץ.

הוטלו עליו תפקידים חשובים בקרן ביטוח וקרן הפנסיה של פועלי בנין.

פירסם הרבה מאמרים על בעיות מקצועיות של פועל בנין בארץ.

נבחר לכמה ועדות של פועלי הבנין בארץ, כמה הצעות חשובות לטובת פועלי בנין נתקבלו ע"י ההסתדרות.

בחוברת "יסודות בתאונה של פועלי בנין", פירסם כמה הרצאות חשובות, שנאם בועידות של איגוד המקצועי.

צאצאיו :הניה (מזכירה בויצ"ו, עוסקת בטיפול האם העובדת) ; מנחם נחום (השתתף ברוב פעולות צבאיות חשובות, צנח צניחה קרבית במלחמת סיני, פעיל במשמרת-הצעירה של התנועה).

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4980). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4980