Volume 16

Page 4979

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חיים יחיל (הופמן)

גולד בבולמריצ'י (צ'כוסלובקיה), כ''ה אלול תרס"ה (25.9.1905).

למד באוניברסיטה פראג ווינה עלה לארץ בשנת 1929.

עבד במועצת פועלי ת"א-יפו.

נתינה לראש מחלקת ההשכלה של הסתדרות העובדים הכללית בחיפה.

בשנות 1942-45 בהסתדרות העובדים בתל-אביב. בשנת 1945-48 ראש משלחת הסוכנות היהודית לגרמניה.

נשא לאשה את לנה לבית וסטפל.

עם גמר מלחמת העולם השניה עמד בראש המשלחת שיצאה לארגן את שארית הפליטה מן המחנות.

בשנות 1948-49 קונסול ישראל בגרמניה.

בשנת 1951-53 ראש מחלקת ההסברה במשרד החוץ.

בשנת 1953-54 סגן ראש משלחת ישראל בקלן. היה שגריר ישראל בשבדיה ושליח מיוחד וציר מיוחד וציר מוסמך בנורבגיה ובאיסלגד עד 1959).

החל כסגן מנכ"ל בהנהלת המדור לסיוע טכני ועל מש"ב (המחלקה לשיתוף בינלאומי) באפריקה וכו'. מידי הציר בנצור קיבל אז את התפקיד. היו אז רק שתי שגרירויות (בגאנה ובליבריה) ועמדו להוסיף שלישית בקוגאקרי (ג'ינאה). החל בתקציב של 300 אלף ל"י, והמש''ב פועלת כיום בתקציב בהיקף של 15 מליון ל"י (מקונאקרי עברו לעוד יותר מעשרים מדינות: כולל הדרכה, סיוע, השתלמויות וכיו"ב. לבד מהחברות הכלכליות העצמאיות הפועלות ברחבי אפריקה ואמריקה הלטינית.

המנהל הכללי של משרד החוץ בירושלים (במשך 5 שנים).

יו"ר הועד המנהל של רשות השידור.

כתב מאמרים על הציונות ועל נושאים מדיניים, חברתיים וכלכליים.

הכין שתי יצירות ספרותיות : "התפתחות התנועה הסוציאליסטית בסקנדינביה" ו"תולדות השליחות אל מחנות שארית הפליטה".

פראדיל (פאני) כץ

נולדה בזולה -אגרסיק (הונגריה העילית) בטבת תרי"ז (1857).

לאביה הדיין (שוחט ומוהל) ר' יהודה ליביסנשטרן ולאמה אלקה. התחנכה על ברכי הדת והמסורת הנאמנה. ביקרה בתי-ספר במקום. רכשה השכלה כללית בשפות: האונגרית והגרמנית.

בשנת תרל"ו (1876) כשדודתה לאה (אחות אביה) נסעה עם בעלה ר' דוד מאיר גוטמן (ראה כרך ראשון, עמוד 304) לא"י, נסעה גם היא (היתה אז כת 21 שנה) אתם נגד רצון קהלתם.

נשאה לר' מיכל ליב כץ (גואל קרקעות רבות מהערבים בארץ. ראה כרך רביעי, עמוד 1637).

גרו בירושלים ועברו ליפו. ואחרי קנית אדמת פתח-תקוה בשנת תרל"ח (1878) עבור לגור בפתחתקוה.

עזרה לבעלה בבית ובשדה ובגאולת שטחי אדמה מהשכנים העברים.

ממיסדות "עזרת נשים" ירושלים שבראשה עמדה חיה צפורה פינס (כרך שני, עמוד 763 אשת ראש הבילויים יחיאל מיכל פינס, ראה כרך שני, עמוד 562).

ביתם היה פתוח לאורחים יהודים וערבים לשם ישוב סכסוכים והכנת רכישת קרקע.

נפטרה בירושלים, ט"ו ניסן תרצ"ז (27.3.1937). צאצאיה : טוביה גדליה ; אברהם אבא; משה ; אסתר אשת ישראל חיים עץ-הדר (שיינבאום); נחמה אשת יצחק קלויבמן; רחל אשת מרדכי גלויבמן; מרים אשת שלמה ראם.

פנחס סורוקו

נולד ט' באב תרס"ז (1907) באולבסק בבילורוסיה. לאביו ר' נחום סופר סת"ם יליד טשרנובול (ממשפחת סופרים ידוע, בר-אוריין, ירא שמים, בעל צדקה ומכניס אורחים, בעל שיעור קומה) ולאמו אטיל בת ר' בנימין פלדמן ממלין (ע"י קיוב, אמו

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4979). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4979