Volume 10

Page 3574

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משה גולדנהולץ -זהבי

נולד בחודש שבט תרנ"ד (ינואר 1894) במזריטש (פולין).

לאביו יהושע ולאמו פרידה בת יצחק בקלארש. ב-1899 עלה לארץ בגיל 5 עם הוריו והשתקעו בירושלים.

למד בחדרים ובישיבות והשתלם בלימוד פרטי בידיעות חילוניות. בראשית מלחמת העולם הראשונה גורש עם כל המשפחה למצרים בגלל היותם "נתיני האויב". פעל רבות לעזרת הפליטים והמגורשים מהארץ בשטחי הסעד הכללי ועזרה רפואית ליד הרופא ד"ר אברהם אבושדיד (ראה כרך א', עמוד 470). התגייס במצרים לצבא הבריטי.

אחרי המלחמה חזר לירושלים, השתקע בסביבת מאה שערים והמשיך לעסוק בצרכי צבור. היה פעיל בהגנת ירושלים, מעוזריו וממקורביו של זאב ז'בוטינסקי , ובעת הפרעות בפסח תר"פ (1920) הצטרף להפגנת הכח היהודי בעיר העתיקה בפיקודו של ז'בוטינסקי .

ב-1921 נשא לאשה את שרה בת חיים גרינברג .

למד רוקחות ואחרי שעמד בבחינות קיבל רשיון לעבוד בתור "עוזר לרוקח" ובשנת 1928 פתח ביתמרקחת (שנקרא "אנגלו-ארצישראלי") ברחוב יפו מול גן העיר. אף כי המקום היה בקצה תחום הישוב היהודי בדרך לעיר העתיקה, לא נטע אותו אף בשנות המהומות 1939-1936, כשהישיבה שם היתה בחזקת סכנה. בתקופת מאבקי אצ"ל ולח"י נגד השלטון הבריטי, כשהבריטים חסמו את המעבר שם בגדרות תייל והתבצרו ב"בווינגראד" שלהם, גם אז לא נטש את המקום ומצא אפשרות להמשיך בעיסוקו בהספקת רפואות, עד כי בקרבות הסוערים שפרצו ביום הראשון לעצמאות ישראל (14.5.1948) נחרב בית-המרקחת כליל.

משנת 1932 ועד יומו האחרון היה אח פעיל בלשכות הבנאים החפשים "מצפה" ו"בני ציון" ומילא בהן תפקידים נכבדים.

בשנותיו האחרונות היה המנהל והרוח החיה בבית הכנסת "אחדות ישראל", ובסקירה על פרשת השבוע ועל עניני דיומא, שהיה נותן בכל שבת אחרי התפילה, ריתק את קהל שומעיו, שבעונג רב היו מקשיבים לדברי תורה שאמר בכל הזדמנות. בהיותו מכובד על הכל השתמש בהשפעתו להשכין שלום בין אנשי מריבות וסכסוכים והפיץ אור הדעת והשלום בסביבתו.

במלחמת העולם השניה שירת בהג"א ובמלחמת הקוממיות במשמר העם.

נפטר בירושלים, ה' סיון תשי"ז (4.6.1957) ונקבר בהר המנוחות.

צאצאיו: יצחק מאיר גולדנהולץ, שלום דוד זהבי, חיה ז"ל (נפטרה ב-1954), יונה זהבי, אביגיל אשת משה מיכאלי.

יואב נוביק

נולד בפתח-תקוה, כ"ח אייר תרנ"ג (14.5.1893).

לאביו דוד (ראה כרך ב', עמוד 580) ולאמו שרה בת יוסף לינקובסקי. קבל חנוך מסורתי וכללי.

היה פעיל בתנועת הנוער במושבתו.

עבר ליפו ועסק כסוכן לאימפורט ואקספורט בכל השנים (ב-1955 חדל - מסיבת מחלה).

היה מפעילי מכבי יפו-ת"א לפני מלחמת העולם הראשונה. במשך כמה שנים - יו"ר האגודה.

השתתף בכל פעולות המכבי במלחמה נגד המסיון, בתעמולה לשפה העברית וכו'. ממיסדי המכבי בפריס.

במלחמת העולם הראשונה היה בקהיר, והיה שם ממיסדי אגודת המכבי בקהיר (1915), ממיסדי הצופות העבריות בקהיר (1916) וחבר הועד שלהן.

התנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה.

אחרי גמר המלחמה, חזר לארץ.

היה ממיסדי לשכת המסחר ביפו-ת"א וחבר הועד במשך שנים רבות.

בשנת 1919 נשא לאשה את פאולינה בת יעקב לזבניק .

בניו: יהודה-אריה, יעקב .

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3574). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3574