Volume 10

Page 3575

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נחא הומינר

נולדה בירושלים, בשנת תרע"ג (1913).

לאביה ר' אליהו אהרן קניגסברג ולאמה גיטל בת ר' חיים .

קבלה חינוך מסורתי.

נישאה לר' אליהו הומינר (עסקן נכבד ב"תפארת בחורים", בן ר' שלמה הומינר ).

הגישה עזרה לנצרכים, לעוברים ושבים ומחוסרי עבודה, מצאו אצלה עזרה ועצה. כל אחד מהם נתקבל בסבר פנים יפות.

הצטיינה ביושרה, במידות נעלות ובמיוחד במידת הרחמנות, להשכיל אל דל ולתמוך בצנעה.

הגשימה בחייה את קדושת חיי המשפחה היהודית והיתה אם למופת לילדיה שגידלה באהבה אין קץ.

גידלה בביתה יתומים קטנים במסירות אמהית.

במלחמת העצמאות, ביום השבת, ט"ז אדר ב' תש"ח (27.3.1949) נהרגה בביתה, ליד מאה שערים מיריות הערבית מהסביבה, כשבנה פנחס בן 6 חדשים (נקרא על שם דודו ר' פנחס הומינר ז"ל, שנרצח בשנת תש''ו ע"י חיילים בריטיים בירושלים, ראה כרך ו', עמוד 2594) היה על זרועותיה. הילד נפל על הרצפה ונשאר בחיים.

צאצאיה : אהובה אשת יעקב למברגר, צבי, חיים, יהושע, יוסף, יעקב, פסיה, אסתר, פנחס.

ד"ר דוד מרגלית

נולד בגורשקה (אוקראינה - רוסיה), י"א חשון תרמ"ט (סוף 1888).

לאביו ר' שלמה נתן מרגלית (מצאצאי רש"י) ולאמו חיה בת ר' מרדכי טאלאלאיבסקי (מצאצאי השל"ה הקדוש).

קיבל חינוך מסורתי על ברכי אביו ואצל מלמדים מיוחדים, ב"חדר", בבית המדרש, שעורים ברוסית והשכלה כללית, ואח"כ - ב"ישיבה" מיסודו של הרבחיים צרנוביץ (רב-צעיר) באודיסה, בגימנסיה ובפקולטה לרפואה באוניברסיטת אודיסה, (גמר בשנת 1925), התמחות ברפואת ילדים חולים.

פעולה ציונית מסועפת, מייסד הועד הציוני בגולובנסק, מזכיר הועד העירוני של הציונים בבאקו (קווקז), מזכיר הועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בכל קווקז, מייסד בטאון עברי בבאקו "המבשר הקווקזי", יו"ר הועד של הקרן הקיימת שם, מזכיר ההסתדרות העברית "תרבות" בקווקז.

מייסד ומנהל פרוגימנסיה עברית בגולובנבסק.

בשנת 1914 נשא לאשה את גיסה (גיסיא) בת ר' זאב גרנר , מגולובנסק.

ביום 3 לאפריל 1927 עלה לארץ.

אחרי תקופת השתלמות במחלקת הילדים בבית החולים הדסה בחיפה (ד"ר כספרי) נשלח ע"י "הדסה" למטולה, אח"כ לחברון, משם שוב למטולה, ליסוד המעלה, לראש פינה, מחניים, צפת (וביקורים קבועים בראש פינה).

אחרי מאורעות 1929 עבר לכפר-סבא מטעם קופתחולים הכללית.

אח''כ עבר לפרקטיקה פרטית ובקופת חולים עממית בתל-אביב.

משמש רופא גם בקופת "אוצר הרופאים".

כל השנים חבר ב"הגנה" כפעל בפעולות "מגן דוד אדום" (פלוגות עזרה ראשונה, מדריכים לפלוגות וכו').

עורך מדור הבריאות ב"הצופה''.

מייסד בטאונה "קורות" ועורך למעשה.

כתב מאמרים ומחקרים רבים בתולדות הרפואה, בעיקר אודות הרפואה העברית.

פרסם ספרים: "לשון ורפואה בתנ"ך" (תש"י), "התינוק" (תשי"ח), מונוגרפיה על ההיגיינה אצל הרמב"ם והשפעתו על הדורות, מונוגרפיה על ר' יצחק למפרונטי בעל "פחד יצחק", "גדולי ישראל כרופאים" בכתב יד.

יו"ר הועד הארצי של רופאי קופת חולים עממית.

ממייסדי החברה לתולדות הרפואה ומדעי הטבע, המזכיר הכללי שלה וגזברה.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3575). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3575