Volume 11

Page 3710

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

התישב בירושלים ולמד אצל שניצר את מלאכת עצי זית.

נשא לאשה את מרים בת פנחס רבינוביץ. בשנת 1909 עבר ליפו ופתח בית מסחר ובית מלאכה לעצי זית בקבת נמל יפו.

בית מסחרו בקרבת הנמל שימש מקום "מחבוא" לעולים "בלתי ליגליים" שעלו בשנים ההם בלי "הפתקא האדומה" של ממשלת תורכיה. קשר קשרים טובים עם המלחים הערבים, בעלי הסירות שבראשם עמד עלי חאמיס, והצליח להוריד יהודים רבים מהאניות "בלי הפתקא האדומה"...

היה ממיסדי ביה"ס הדתי, "תחכמוני" ביפו.

מפעילי אגודת "אחוה" שפעלו רבות למען הישוב הישן בימים ההם.

ממיסדי "בית וגן" מדרום יפו.

הרבה שנים שימש כמוכתר היהודים.

בפרעות מאי 1921 הסתיר והציל הרבה יהודים שנמצאו בסביבות נמל יפו.

נפטר בבת-ים, כ"ג חשון תרצ"ז (8.11.1936) ונקבר בנחלת ציון, תל-אביב.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): אהרן, שרה אשת מוריס יוריסט, פנינה אשת אברהם משה בלום (ראה בכרך זה).

מאשתו השניה ריזל : צפורה אשת יוסף אוזלבו. מאשתו השלישית לאה : אריה (ליבוש).

משה שמואל יוסקוביץ

נולד בזלושין (פולין), י"ג אב תרמ"ד (1884). לאביו איתמר (רב מטעם) ולאמו רחל בת אברהם דוידוביץ. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה והרבה ללמוד תלמוד ומפרשים.

בגיל 17 (1901) הצטרף לתנועת "פועלי ציון" בצנסטאכוב. היה פעיל בתנועה, עמד בקשרים עם ב. בורוכוב, ירבלום ושמואל בונציק. בשנת 1906 נשא לאשה את פראדעל בת מרדכי מנדל וינברג (נפטרה בניו-יורק.כ"ד אד תשי"ז).

בשנת 1913 נשא לאשה את פרא דעל בת מרדכי מנדל מלאכת החיטות.

באותה שנה היה ממיסדי סניף פועלי ציון ב"האלעם" בניו-יורק. איזור זה היה אז מיושב יהודים רבים.

עסק בסניף מספר 2 של פועלי ציון ובשנת 1918 הצטרף לפעולות "הפער באנד" ופעל רבות למען התנועה הציונית.

בשנת 1929 נתקבל כפקיד מארגן ב"נאציונאל ארבייטער פערבאנד" בניו-יורק.

עוד בימי מלחמת העולם הראשונה התמסר לאיסוף כספים למען א"י, קרן הקימת וקרנות ציוניות אחרות.

בשעה שהצטרף ל"פערבאנד" שמנה רק 8000 חברים, בעזרתו גדל מספר החברים ל-30.000.

היה אחד החברים הפופולרים בתנועת העבודה הציונית בניו-יורק.

ביקר בישראל פעמים רבות.

בשנת 1959 עלה לארץ לישיבת קבע. חבר המזכירות של "ועד הפרעבאנד" בישראל.

צאצאיו : איתמר, חיה שרה.

שמחה גולן (גולדברג)

נולד בבריסק דליטא, בשנת תרנ"ט (8.8.1899). לאביו דוד גולדברג ולאמו שרה בת אפרים גולדמן . קבל חינוך מסורתי ותיכוני.

בשנת 1922 עלה לארץ.

בשנים 1922-33 פועל בנין.

נשא לאשה את שרה בת זאב ברונשטיין. במשך כמה שנים היה מנהל "המשרד הקבלני"בחיפה.

חבר מועצת פועלי חיפה.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3710). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3710