Volume 12

Page 4012

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עבד כפועל בנין ואח"כ עבד עשר שנים בבית החרושת לטקסטיל "אתא" בכפר אתא.

בארץ עבר למזרחי. ממיסדי בני-עקיבא בכפר אתא, בסניף הפועל המזרחי.

כתב מאמרים: בדגלנו, בעתון "אורטדוקשע יוגעגד בלעטער" ובעתון היומי "יודש-טאג בלאט" בפולניה.

עבד במפדה האזרחי.

פעיל בהג"א.

מזכיר המפלגה הדתית-לאומית מזרחי והפועל המזרחי ברמת-גן.

חבר מזכירות עובדי הפועל המזרחי, יו"ר המועדון לתרבות בר-אילן ברמת-גן.

בנותיו: נילי אשת אמנון שלומאי, נורית.

אברהם שפדל

נולד בסוקולוב פודל, (פולין), בשבט תרס"ח (2.2.1908).

לאביו חיים יעקב שפדל ולאמו רבקה בת אברהם רייזמן. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה של הרב יצחק זליג מורגנשטרן בסוקטוב - פודלסק.

היה פעיל בארגוני נוער יהודים שונים. עסקן קק"ל וקרן היסוד בעירו.

סוחר עצים ויערות.

בשנת 1931 נשא לאשה את חוה בת משה וחינקה רוזנצויג. כתב והיה חבר המערכת בעתון "אונטרוועגס" בגרמניה.

בשנת 1949 עלה לארץ.

חבר המועצה ע"י המרכז של שארית הפליטה בגרמניה. קבלן לבנינים ברמת-גן.

פעיל ותומך במוסדות שונים.

חבר בארגון הקבלנים והבונים.

הקים שיכונים שונים ברמת-גן, בני-ברק, הרצליה ופתח-תקוה.

בתו: חינקה.

חיים אורבוך

נולד בסלונים (פולין) י''א כסלו תרנ"ו (סוף 1895). לאביו ר' יוסף אורבוך (ממשפחת יחיאל מיכל פינס - ראה כרך ב', עמוד 562 - ומשפחת יהושע ברזילי אייזנשטט - ראה כרך א', עמוד 150) ולאמו חיה-רבקה בת שמואל וילנציק. קיבל חינוך מסורתי וציוני מנעוריו.

בראשית 1916, בימי הכיבוש הגרמני בסלונים, נתן יד להקמת התנועה הציונית "הרצליה" והיה בין מייסדי האגודה "עבריה" לדיבור עברי, וגם הרבה לדבר עברית.

התייצב בראש "מגן דוד אדום" בסלונים, אשר ריכז אז את כל העבודה הסוציאלית בעיר הכבושה והנגועה בעוני ובמחלות. הוא אירגן את הנוער לחלוקת בגדים ומזון לנזקקים, להגשת עזרה לחולים, כשמחלות הטיפוס והשחפת פשטו בעיר, לפיקוח סניטרי בבתי דלת. העם וללינת סעד אצל החולים. גם בייסוד שני בתיהספר העבריים לנערים ולנערות בסלונים רב היה חלקו בכ' כסלו תר"פ (12.12.1919) עלה לארץ.

מקים מעולי בני עירו סלונים קבוצה לבנין, אשר השתתפה גם בהנחת יסודותיו של בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי בתל-אביב.

היה מיוזמי "מגן דוד אדום" בתל-אביב.

היה פעיל בקהק"ל.

תקופה ארוכה עבד בחברת "רסקו" וכן עבד בהדרים. היה אח בלשכת "רמת-גן" בני-ברית.

בשנת תרפ"א (1921) נשא לאשה את אסתר בת ר' דוד וצפורה הומינר (ילידת רחובות. ראה (דוד הומינר) כרך עשירי, עמוד 3569, וראה (צפורה הומינר ) כרך ג', עמוד 1409).

ממייסדי אירגון עולי סלונים בישראל ושימש כל השנים יו"ר האירגון.

הוציא לאור את הבוליטין של האירגון בישראל והיה. בין היוזמים של "פנקס סלונים" ויו"ר ועדת המערכת.

דאג לעולים החדשים מסלונים וסייע בידם להתגבר על קשיי הקליטה.

במלחמת העולם השניה, כשנתגלתה האפשרות ל

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4012). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4012