Volume 12

Page 4011

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בגלל האנטישמיות שהתחוללה באוסטריה, עברה משפחתו בשנת 1928 לאנטוורפן.

בבלגיה היה מנהיג פרחי אגודת ישראל שהצטרף אתם לאחר מכן להסתדרות הציונית.

למד להיות צורף זהב.

היה בהכשרה חקלאית ובשנת 1935 עלה לארץ.

עבד כפועל בכיבוש הים ובהתקנת המזח בנמל תלאביב. עבד כפועל בנין. בבנין "בית הדר" בת"א נפל מפיגים ונפצע. חזר לבלגיה לפי דרישת הוריו - להבראה.

ב-1937 נשא לאשה את מרים בת יחיאל מאיר והינדה לובלסקי מלודז' (שהיו בעלי קונדיטוריות באנטוורפן ובנתניה).

בשנת 1940 נעצר ע"י הבלגים כגייס חמישי (בתור יליד אוסטריה).

לאחר שהתגייס באופן חפשי לצבא הבלגי, נאסר יחד עם אלפי יהודים אחרים מצרפת ובנלוכס - ונשלחו למחנות הסגר של הצרפתים, אשר שיתפו אז פעולה עם הגרמנים-הנאצים.

עם הכרזת השביתה של הפסקת אש בין צרפת וגרמניה, שוחרר כאוסטרי ונעצר מיד לאחר מכן כיהודי, ונשלח למחנות עבודה בצרפת.

באוגוסט 1942 ברח מהמחנות והצטרף למחתרת הצרפתית. כנרדף ע"י הנאצים והמשטרה הצרפתית, ברח מצרפת ונמלט עם אשתו לאיטליה והתחבא בהרים. ושוב נעצר בגלל פעילותו הציונית. אולם הודות לצבא הכובש - הבריטים והאמריקאים - הועברו ב-1945 לשוויצריה ומכאן חזרו לבלגיה.

שם פעל לטובת הקרנות הלאומיות ומוסדות צדקה ועזר לרבים לעלות לארץ.

בשנת 1948 עלה לארץ באניה "אלטלינה". וכעבור שנה העלה גם את כל בני משפחתו לנתניה.

בנתניה הקימו את הקונדיטוריה הידועה במרכז העיר בשם "אנטוורפיה''.

עוסק בצרכי ציבור וענייני סעד. ביחוד פעיל הוא לטובת אילנשיל-פוליו.

מיוזמי בית הכנסת "פורת יוסף" (על שם אביו) ב"בית זאב", ברחוב סמילנסקי 7, בנתניה.

במבצע סיני התנדב לצה"ל.

פעיל בהג"א.

צאצאיו: סילביה יפה אשת ישראל פרג'י, משה, צבי.

אברהם (יהושע העשעל) לבני (ליברמן)

נולד בדוברא (פולין) ו' טבת תרע"א (בסוף 1910). לאביו חיים הלוי ליברמן (ממשפחת אדמו"רים) ולאמו תרצה בת ר' אהרן הורוביץ. קיבל חינוך מסורתי בישיבה בלונדון.

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני בעירו.

בשנת תרצ"ה (1935) נשא לאשה את ריקה בת ר' מנחם מושל (מגזע המהר"ל).

בשנת 1936 עלה לארץ.

נתקבל כגנן בעירית תל-אביב (עד 1944). ביסוד צה''ל נתמנה לרב צבאי במחנה בצריפין (סרפנד).

הוציא לאור ספר אמרי נועם על מועדים.

כיום, עוסק במסחר דברי אומנות "בצלאל" וכו'.

בניו: אהרן, מנחם.

יוסף דב טויב

נולד בזדונסקא-וואלה (פולין) בכסלו תרס"ט (בסוף 1908).

לאביו ר' בנימין זאב טויב (ממשפחת רבנים) מרדומסק ולאמו פיגה-רבקה בת יהודה אריה ליב נוימן. קיבל חינוך מסורתי בחדר, בישיבה מסיבתא בווארשה, בי"ס דתי יסודי התורה. קיבל תואר רב מגדולי הרבנים בפולניה.

ממיסדי צעירי אגודת ישראל והיה חבר בהנהלה הארצית וחבר בנשיאות צעירי אגודת ישראל בלודז.

מראשי קיבוץ דתי בהכשרה.

עלה לארץ בשנת 1935.

בשנת 1935 נשא לאשת את מרים בת ר' פנחס הכהן (מחסידי אלכסנדר).

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4011). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4011