Volume 11

Page 3724

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מבקר בקביעות בישראל ותומך בארגוני עולי סיקל - טרטקוב - ורנז בישראל וכן תורם ומתרים לרוב מוסדות ומפעלים בישראל.

פעיל ברוב מוסדות הצבור והציונות במונטריאל.

צאצאיו: בתיה אשת אברהם יוסף קוחן, בלה (בריינה) אשת קרל רוזן, שלמה (סלומון), משה נתן (מרק) . נכדיו (מבתיה): שרה מלכה, מרלין, נחום דוד.

ישעיהו יאיר (הרשפינקל)

נולד בווארשא (פולין) בשנת תרס"ד (אוקטובר 1902).

לאביו זאב הרשפינקל ולאמו חנה לבית לינדנפלד.

קבל חנוך מסורתי וכללי.

בשנת 1920 עלה לארץ במסגרת "השומר הצעיר". היה שומר ברחובות.

משנת 1922 עבד כפקיד אצל ה' אבטקמן , חלוץ-יבואן הסרטים במזרח. יחד עמו יסד את חברת "וסטיפילם".

במשך כמה שנים (לפני עלות היטלר) היה סוכן חברת "אופה" הגרמנית ו"פרמונט" האמריקאית.

בשנת 1927 נשא לאשה את צלינה דורה בת חנוך אש . בשנת 1932 יסד את חברת "יאיר פילם" אשר קיים מאז ועד היום.

היה במשך שנים רצופות יו"ר התאחדות מפיצי הסרטים הקונטינגטליים בישראל.

היה חבר ההגנה.

נפטר בתל-אביב, כ' חשון תש"ך (21.11.1959).

יצחק שלום

נולד בחלב (סוריה) בתשרי תרמ"ח (15.9.1887). לאביו ר' יוסף שלום ולאמו ניזהה בת שאול שמעה. קבל חינוך מסורתי.

נשא לאשה את גרז בת ישעיה שבית. בחלב עסק במסחר הטכסטיל.

ב-4 למרס 1910 עלה לארצות הברית והקים כמה בתי חרושת לתעשית טכסטיל, בגדים וכו'.

את רוב זמנו הוא מקדיש למוסדות ציבוריים וכו'. בין מיסדי תלמוד תורה-ישיבה בברחקלין. ממיסדי המוסד "מגן-דוד פדרעשון", במטרה לעזור ליהודי אפריקה, המזרח התיכון ועוד.

בישראל הגיש עזרה בהקמת בנינים וכו'.: לישיבה בבני-ברק ,לבית החולים משגב לדך בירושלים ולעשרות תלמודי תורה, ישיבות, מושבי זקנים, בתי יתומים ועוד.

ממיסדי חברת "אמקור" בתל-אביב. השקיע סכומי כסף ניכרים בחברת "דלק", בית החרשת "שמשון" לתעשית צמיגים ועוד.

יסד את "אוצר התורה" והוא נשיאה, שמטרתה לעזור ל-18 אלף ילדים בצפון אפריקה ובמזרח התיכוןלהצלתם מצפורני המיסיון ולתת להם חינוך דתי-לאומי. והקים רשת בתי ספר דתיים במרוקו, טוניס וכו'. וכן הקים סמינר מיוחד לחינוך מורים, שעורי ערב לילדים עובדים, קמפים וכו'.

צאצאיו: יוסף, ישעיה (סטיף), חיים (הנרי), נורמה אשת אברהם חידוה, מיריאל אשת ד"ר יוסף עטיה.

יצחק זוסמן

נולד בעיירה פאוליץ, פלך קיוב (רוסיה), בשנת תרי"ג (1853).

לאביו דב ולאמו שרה .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות.

בעל נגריה בעירו.

והיה תלמיד חכם, חובב ציון - מהראשונים. נשא לאשה את מרים בת ראובן קרצמסקי. עלה לארץ עם משפחתו בשנת 1905.

התארחו בבית הבילו"יי מנשה מאירוביץ (ראה כרך ב', עמוד 823).

עבד עם בניו במקצועו ביקב, והיה מהראשונים שקנה 75 דונם אדמה ביסוד המושבה באר-יעקב.

נטע כרמים : שקדים וגפנים ואח"כ נטע פרדס. היה מפעילי ומגיני המושבה.

נפטר בבאר יעקב, כ"ב טבת תש"י (11.1.1950) צאצאיו: דב, יוסף (ראה בכרך זה), שלמה.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3724). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3724