Volume 11

Page 3725

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בן-ציון (יעקב רפאל) קפילוטו

נולד בחברון, ו' סיון תרע''ב (22.12.1912).

לאביו רפאל (מעסקני הצבור היהודי בחברון (ראה כרך א'. עמוד 465) ולאמו חנה בת רחמים ישראל (ממשפחת הרבנים היהודים ישראל מרודוס. ששירתו כרבנים ראשיים בארצות המזרח).

קבל חנוך מסורתי וכללי בחברון ואח"כ בירושלים, בכית היתומים, ובבית הספר תחכמוני בירושלים.

במשך כמה שנים עבד בבתי הרפואות א-דל-מר בקהיר ואח"כ כפקיד בבנק אשראי בחיפה.

בפרוץ מלחמת העולם השניה הוכנס ע"י גיסו דוד תדהר לעבוד כפקיד במשרד האינטליג'נס הבריטי ביפו (בידיעתו של אליהו גולומב). במשך שש-שנים שירת את ''ההגנה'' וארגוני המחתרות : אצ"ל ולח"י. והם נעזרו על ידו לא על מנת לקבל פרס. ראה את הפרק ההגנה בארץ).

כשארגון לח"י פוצץ את משרדי האינטליג'נס ביפותל-אביב, עמד להאסר. חלה במחלת הלב. נסע לניו-יורק ונותח בהצלחה ע"י ד"ר אהרן נ. גורליק ז"ל.

עבד אח"כ כמה שנים אצל גיסו הנ"ל (הנשוי לאחותו רבקה ) בהנהלת הוצאת ה"אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובניו".

בשנת 1954 נשא לאשה את אליזבט לבית חביב. עבד כפקיד בבית הספר "רמז" בניו-יורק.

נפטר בניו-יורק, כ"ב סיון תשי"ט (28.6.1959).

הרב חיים מאיר קריסטל

נולד בפיזציב פלך קלצה (פולניה) בשנת תרכ"ג (1863).

לאביו ר' מרדכי דוד קריסטל - פצנובסוקי (קבלן לבנינים) ולאמו שיינדל חיה בת יהודה צדוק , מליטה.

קבל חנוך מסורתי בבית המדרש.

היה בקי בש"ס ופוסקים וגדול בתורה.

משכיל חרד שהתנגד לאדמורי"ם ורבנים שהתנגדו לציונות.

היה מחסידיו של האדמו"ר אוסטרובצער. הרבי החשיב אותו מאד בפלך ראדים בגלל גדולתו בתורה.

הופעה נדירה ומיוחדת במינה היוותה אישיותו של האוסטרובאצר ב"עולם" הרבנים והאדמורי"ם בדור שלפנינו ; דמות רוחנית בלתי רגילה שתפסה עמדה עליונה בין גדולי התורה והיראה שביהדות פולין בתקופה האחרונה (תרי"ב-תרפ"ח).

השפיע על רבנים וחרדים רבים להצטרף לתנועת חובבי-ציון.

היה מהראשונים שנתן יד להרב ריינס ביסוד "המזרחי" וכתב מאמרים רבים ועשה נפשות לתנועת המזרחי.

נשא לאשה את רוחמה בת ירחמיאל הכהן וייצמן. בשנת 1906 עלה עם משפחתו לארצות הברית.

בשנת 1911 עלה למנטריאל (קנדה).

בשנת 1926 היה נשיאה הראשון ומיסד הסתדרות המזרח בקנחה.

לזכותו יש לזקוף - רכישת נפשות רבות למען א"י ותנועת המזרחי.

כל השנים היה שוחט, חזן ורב בקנדה.

כתב ספר "על עגונות" שיופיע לאור בקרוב בהוצאת בנו העו"ד ליאון קריסטל, חבר הפרלמנט הקנדי (ראה את הערך שלו בכרך זה).

נפטר במונטריאל (קנחה) י"ז אייר תרפ"ח (7.5.1928) בניו: ליאון דוד קריסטל (עו"ר וחבר הפרלמנט בקנדה (ראה את הערך שלו, בכרך זה), מקס נתן ציון קריסטל, אברהם הרולד קריסטל.

יצחק ליבסטוג

נולד בעיר בעלצי, פלך בסרביה (רומניה), ח' תמוז תרס"ז (20.6.1907).

לאביו הרב אהרן ליבסטוג (שו"ב מצאצאיו של האדמו"ר ר' חיים קרוסניצר - ענף עץ אבות של "בעל שם טוב"). נפטר בירושלים, י"ג אייר תשי"א 19.5.1951 , ולאמו אסתר לאה בת ר' אברהם אשר סופר

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3725). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3725