Volume 13

Page 4339

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי.

היה פעיל בין הנוער החרדי "מזרחי" וכן היה פעיל במועדון "מגן דוד אדום".

בין מייסדי תנועת המזרחי בפולין.

היה ראש הקהילה בלומזה (פולין), ונבחר ליו"ר המזרחי בלומזה.

עסק במסחר.

מיוזמי בניין מושב זקנים ותלמוד תורה בלומזה.

ממייסדי חברת "השומר הדתי" בלומזה.

בשנת 1909 נשא לאשת את חיה בת אסתר רחל ואברהם יצחק רבינוביץ (ילידת סמיטיץ, מחוז גרודנה. נולדה בשנת 1883.

הכניס סדרים בחברה קדישה. ובן בענייני שחיטה דאז שהקצבים לא יטילו חמתם על השוחטים.

הקים בית שחיטה מודרני לעופות.

ביזמתו נפתחה קופת חולים לעניים.

לא פעם התייצב לפני המיניסטריון לענייני פנים בוורשה בענייני חסות ושמירה על חיי היהודים ורכושם.

עשה רבות לעזרת "החלוץ" ודאג שהקהילה תקבע תקציב עזרה לקיבוצי ההכשרה.

ב-20 לנובמבר 1935 עלה לארץ.

היה חבר הוועד הארצי של הסתדרות המזרחי בישראל.

היה חבר המועצה הארצית של קרן היסוד והסוכנות.

נבחר לכמה קונגרסים ציוניים בתור ציר הסתדרות המזרחי.

עבד בהסתדרות המזרחי בישראל.

יסד מוסדות גמ"ח.

נפטר בתל-אביב, ו' אלול, תשי"ח (22.8.1958) והובא לקבורה בקרית שאול.

צאצאיו: ליובה אשת נח מזי"א (אגרונום), יפה זיר ביצקי, אברהם אש (מורה).

בנימין אהרן טלר

נולד במיקולינס (רוסיה).

לאביו שלום טעלער (ממשפחת מלומדים וסופרים) ולאמו אלקע לבית לנדוי (ממשפחת הרב ר' יחזקאל לנדוי "הנודע ביהודה").

קיבל חינוך מסורתי-עברי. השתלם בבית מדרש "תרבות" ובסיטי קולדז' בניו-יורק.

בשנת 1934 נשא לאשה את רחל בת דב זבר. היה מנהל המחלקות של קרן היסוד וקרן הקיימת בארצות הברית.

היה מנהל ראשון ומארגן הפצת הבונדס הישראלי בארגוני תנועת הפועלים הציונים (בפרבוש) באמריקה.

היה חבר המזכירות למגבית ההסתדרות.

חבר הדירקטוריון של קרן הקיימת לישראל בארצות הברית.

חבר הנהלת המגבית למען ההסתדרות בארצות הברית.

מזכיר ה"פארבאנד" בניו-יורק, וסגן מזכיר ה"פארבאנד" בארצות הברית.

סגן חבר של הוועד הפועל הציוני.

יהודה ליב (אריה) טלר

נולד בטרנפול (רוסיה), י"ח אייר, תרע"ב (5.5.1912). לאביו שלום טלר (ממשפחת מלומדים וסופרים) ולאמואלקע לבית לנדוי (ממשפחת הרב ר' יחזקאל לנדוי "הנודע ביהודה").

קיבל חינוך מסורתי בבית מדרש למורים ע"י ישיבת

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4339). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4339