Volume 18

Page 5444

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לעבוד בו בתפקיד של מנהל מחלקת המודעות ויחסציבור.

כיום, פעיל בתנועת ה"חרות" וחבר "מיסדר ז'בוטינסקי" בתל-אביב.

פירסם כתבות ורשמי-סיור שונים ב"המשקיף", "חרות" ו"היום". היה חבר אצ"ל. בנותיו: מרים, שולמית, רחל .

צבי ק. אריאל (קמלהר)

נולד ברזשוב (פולין), אי' בתמוז תרס"ו (26.6.1906).

(ק' - מסמל את שם המשפחה הקודם - הנ"ל) לאביו הרב יקותיאל אריה בן ר' גרשון קמלהר (תורני מפורסם ומחבר ספרים רבים. נפטר בירושלים) ולאמו חנה בת יצחק כ"ץ (נפטרה בירושלים), קיבל חינוך מסורתי וכללי. בי"ס עממי ותיכון בברוקס (בלהיטיה - צ'כוסלובקיה); בי"ס גבוה ירושלים, לונדון.

לימודים; הכשרה לקראת עליה לא"י.

היה ממונה על גליל של "החלוץ" בחו"ל מטעם מרכז "החלוץ" בלבוב (1925-26).

שימש כתב של "דואר היום" בחו"ל; כתב של "הצופה" בלונדון; ובשנות מלחמת העולם השניה, עבד כעתונאי ב-בי.בי.סי. )B.B.C.(בלונדון.

בשנת 1926 עלה כחלוץ לארץ.

פועל, עובד חקלאי - סטודנט.

מחדש לשוני במסגרת המדור למונחים צבאיים במטכ"ל של צה"ל. תרם תרומה חשובה בקביעת דפוסי לשון בספרות של צה"ל (משנת 1949 עד היום).

פרסומים של דברי ספרות שונים: ב"גזית"; "דבר" - מוסף ספרותי; "ההד"; "העולם"; "הדאר" (ניו-יורק); "מצודה" (לונדון); "הגלגל" (ירושלים); "דבר השבוע"; "היום", מוסף ספרותי"; "האומה".

ממפקדי ה"הגנה" בירושלים. חבר ההגנה משנת 1927.

שירת בצבא ההגנה במלחמת הקוממיות בירושלים ; מגוייס במבצע קדש.

עוסק כיום בשדה הספרות - עורך ומתרגם של ספרות במטה הכללי של צה"ל.

ניצב משנה שמאי זהר (זובל)

נולד בז'ולקיאב (פולין), י"ט אדר שני תר"ע (30.3.1910).

לאביו אלכסנדר זובל ולאמו צפורה בת שמואל בנדל. קיבל חינוך מסורתי וכללי-אקדמאי (משפטית). קיבל תואר LL.M.(חרקוב).

בפולין (לפני עלותו לארץ), היה תלמיד ופעל כמזכיר כללי של האירגון "אנטי-היטלר". בשנת 1935 נאסר כאשר גרינברג עמד לבקר בפולין, לפני משפטו באשמת השתייכות לאירגון בלתי לגאלי.

אחרי עליתו לארץ בשנת 1936, לאמד משפטים, ובשנת 1944 עבר בחינות של עורכי דין זרים וקיבל רשיון של עורך-דין.

בשנת 1936 נשא לאשה את יהודית בת ליב יבר .

לפי קריאת המוסדית הלאומיים, התגייס למשטרת המנדט ושירת כגפיר ביו השנים 1936-38.

ב-1938 הועבר למשטרה הרגילה, בה הוא משרת עד היום.

אחרי הקמת המדינה עלה לדרגת ניצב משנה.

בשנת 1964 נשלח מטעם משרד החוץ לאפריקה. שמה עמד בראש משלחת משטרתית אשר יעצה ואירגנה את המשטרה באחד הארצות באפריקה.

צאצאיו: אליהו (עורך-דין בת"א); אריאלה (תלמידה בגימנסיה העברית בירושלים).

יצחק צ'רנוב

נולד בעיר חרקוב (רוסיה), י"ד ניסן תרכ"א (אפריל 1861).

קיבל חינוך מסורתי, גמר גימנסיה בעירו.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5444). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5444