Volume 12

Page 4014

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משה ברזילי (זליז'נאק)

נולד בחודש סיון תרס''ב (1902). בעיירה יורביץ, פלך מינסק שברוסיה הלבנה.

לאביו צוריאל זליז'נאק ולאמו פרידה בת ר' יהושע פרידמן (ציוני נלהב, מחסידי חב''ד).

אחרי פרעות 1905 ברוסיה היגרו הוריו והסבא ר' יהושע למושבה של יק"א בארגנטינה ולקחוהו עמהם.

אך האב והסבא, שהיו ציונים, לא יכלו להשתקע באדמת הנכר, וב-1908 מכרו את הרכוש שם, עלו לארץ והשתקעו ביפו.

למד ב"חדר-תורה תחכמוני", בתלמוד תורה "שערי תורה'', בבית-הספר "תחכמוני", בבית הספד של חברת "עזרה" הברלינית והיה מראשוני בוגריו של בית-הספר למסחר הראשון בתל-אביב.

עבד בתור מזכיר מערגת הירחון "האזרח", שהוציא וערך הסופר ש. בן-ציון בהשתתפות העתונאי בר-דרורא. מוותיקי "הפועל הצעיר" ומראשוני פעיליה של ההסתד רות. עזר בעיבוד התקנות למוסדות ההסתדרות, לחברת הביטוח "הסנה", לבנק הפועלים ולקופת חולים. מוותיקי ההגנה, שעזר לחבריה בסידורים שונים ומשרדו שימש מטה לחלק מפעולותיה עד קום המדינה.

נשא לאשא את רחל בת ר' יעקב שמואל רופמן ז''ל (שו''ב ומוהל ברחובות, ובשנים קודמות רופא-חובש ורוקח למושבות הדרום - ראה כרך ח', עמד 3054).

ב-1919 נתקבל לעבודה בוועד הקהלה של יפו-תלאביב כמנהל מחלקת הרישום, ובמשך הזמן הגיע למעמד פקיד ראשי וריכז בידו את ארכיון הקהילה ורישום הלידות, ובזכרונו הנפלא בכל פרטי העניינים שעברי תחת ידו היה לעזר בבירורים לכל המנגנון המתרחב והולך של הקהלה. עזר לעולים רבים בסידורם בעבודת קבע. השתתף גם בפעולות כלליות לטובת האזרחים, כאחד מראשוני החברים בבנק הלואה וחסכון וחבר ההנהלה של שכונת השכנים ב' בקצה הצפון של תלאביב באמצע שנות ה-20.

עם מיזוג הקהלה והעיריה ב-1939 עבר לעבוד במזכירות עיריית תל-אביב, וכיום מזכיר משרד ההוצאהלפועל של העיריה.

צאצאיו: יהושע, יגאל.

אברהם בן-זיו(אלפר)

נולד באודסה (רוסיה), י''א ניסן תרס"ג (25.3.1903). לאביו יוסף אלפר ולאמו מליה בת אריה. קיבל חינוך מסורתי ותיכוני, ושנה ראשונה באוניברסיטה בעיר מולדתו.

היה חבר הוועד של הסתדרות התלמידים הציוניים (הנוער הציוני), חבר הוועד של אירגון "החלוץ" וחבר אירגון ההגנה העצמית באודסה בפרוץ המהפכה (211917) נסיעה לא''י, חבר הוועד הגלילי של "החלוץ" בגליציה המזרחית - פולין (1922), חבר מרכז "החלוץ" ברומניה 1922-23) בדרך לא"י.

באלול תרפ"ג (6.9.1923) עלה לארץ.

בשנות 1923-24 עבד כפועל בסלילת כבישים ובנין בירושלים.

בשנות 1924-25 חבר קבוצת הולדה, ואחר כך בקיבוץ "תל-יוסף".

משנת 1925 ועד היום בעבודות בנין בחיפה.

בשנת תרפ''ז (1927) נשא לאשה את אמונה בת בן-ציון קריצ'בסקי (גננת מיום בואה לארץ).

היה פעיל במכבי ובהגנה מיום עלייתו לארץ.

השתייכות לגדוד מגיני השפה.

תפקידים פקודיים שונים בהגנה : מ. פ. בחיפה. אחרי מאורעות 1929 מפקד איזור "נשר", קיבוץ יגור וכפר חסידים, אחרי-כן מפקד שומרון - החל מעתלית ועד חדרה בכללה.

אחראי לעליה על הקרקע בעמק חפר.

בשנת 1939 מארגן אניית מעפילים מפולין.

היה פעיל בעליה ב', בנו: גדעון (רופא).

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4014). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4014