Volume 12

Page 3970

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לרבנים בעיר רבת, עזר גם בארגון העליה ובניהול שיעורי-עזר למורים המקומיים ולנוער. לרגל התסיסה לפרוע פרעות ביהודים לקתה אשתו בשיתוק. במצב קשה הביא אותה לארץ וכאן נפטרה.

צאצאיו: ישראל, תחיה אשת הצייר אריה אמיר , יגאל, עודדה אשת אברהם וייסמן.

לוי קיטיגורודסקי

נולד בשנת תרס"ח (1908) בסטאניסלאבוב שבמזרח גליציה. לאביו הרב רפאל (בן הרב פנחס , מצאצאי ר' פנחסמקוריץ ור' רפאל מברשד , מאבות החסידות) ולאמו רבקה לבית שניאורסון ממשפחת האדמ"ור מליובאוויטץ).

למד בחדר ובישיבה שיסד וניהל אביו (על מפעלו המשותף עם אחיו אלתר אברהם ביסוד ישיבות בגליציה ובבוקובינה ראה בערך הרב אליעזר קיטיגורודסקי , כרך י"א, עמוד 3772), והשתלם גם בהשכלה כללית.

כשהוזמן אביו לרבנות בבואינוס איירס, יצא שמה גם הוא עם כל המשפחה, התמסר למסחר ויסד בית-חרושת לטכסטיל, נתן תעסוקה ועזרה לכל המשפחה ותמך ביד רחבה במוסדות בארגנטינה ובישראל. השתתף בועידות ציוניות והיה לעזר לשליחים ולשרים מישראל שביקרו שם. השתתף בבנין הישיבה ובית-הכנסת הגדול "אור חיים" לכבוד אביו. הוציא על חשבונו את הספר "הספד וקנאה והיתר הגינות" שחיבר אביו.

נשא לאשת את חדוה בת דודו הרב אליעזר קיטי גורודסקי. מתוך רצון לכונן את עתידו בישראל ולהשתתף באונו ובהונו בביסוסה הכלכלי של המדינה בא לארץ בראשית 1961 להשתתף בבנין בית החרושת לטכסטיל באפיקים ולהיות מנהלו, ותוך מאמציו אלה נפל למשכב והוכנס לבית-החולים.

נפטר בתל-אביב, ד' שבט תשכ"א (21.1.1961) ונקבר ליד בני משפחתו ברחובות.

בניו: מרדכי, רפאל .

יוסף שבדש

נולד בזלאטופול - אוקראינה (רוסיה) בשנת תרל"ה (1875).

לאביו ר' נחום לוין ולאמו גולדה לבית רזניצנקו .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

נשא לאשה את סרל בת משה פנקס (נפטרה ברמת-גן). ובשנת 1945 נשא לאשה את טובה בת ר' נחום שו"ב (ממשפחת האדמו"ר מרדומסק, בעל "תפארת שלמה").

היה פעיל בתנועה הציונית בעירו.

עסק במסחר ובבנקאות.

בשנת 1925 עלה לארץ.

הקים ביח"ר לאיטריות בנחלת גנים.

עסק נפטר ברמת-גן, כ"ב אדר א' תשי"א (28.2.1951).

בניו (מאשתו הראשונה): אפרים, ישראל ז"ל, ברוק, אברהם חיים.

ד"ר יוסף מן

נולד כ"ב ניסן תרס"א (11.4.1901) ברומשובקה שבמזרח גליציה.

לאביו משה ולאמו פרידה בת אייזיק נויברגר-האוזנר .

למד באוניברסיטאות צ'רנוביץ וקלויזנבורג והוסמך לדוקטור למשפטים וכלכלה, ואח"כ עבד בצ'רנוביץ, תחילה כרואה-חשבון ואח"כ כעורך-דין. היה פעיל בתנועה הציונית בבוקובינה כחבר הנהלת המוסדות הציוניים ושל קרן היסוד מראשיתה, ציר לקונגרסים ציוניים, יו"ר מפלגת "המדינה העברית" וחבר הנהלת הקהילה היהודית בצ'רנוביץ.

ב-1940 נשא לאשה את נעמי-שושנה בת אברהם טלר .

ב-1944 עלה לארץ. עבר את הבחינות לעורכי-דין זרים והורשה לעסוק במקצוע בארץ. עבד 4 שנים בלשכת קרן היסוד בתל-אביב, ומאז קום המדינה בשרות הממשלה, בתור ממונה על יחידת תשלומי-חובה, מטעם משרי האוצר, בבית המכס ביפו.

בארץ הצטרף להסתדרות הציונים הכלליים (כעת

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3970). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3970