Volume 12

Page 3972

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שפרה ליפשיץ

נולדה בירושלים, בחודש ניסן תרס"ג 1903().

לאביה הרב זרח אפשטיין (ראה כרך ט', עמוד 3318) ולאמה אסתר בת ר' חיים וינוורד (המכונה "מתמיד").

קיבלה חינוך מסורתי בבתי החינוך של המזרחי ובביה"ס "עזרה" בירושלים.

נישאה לר' יוסף ליפשיץ. עסקנית במזרחי והפועל המזרחי.

סגנית יו"ר ארגון נשי מזרחי ברמת-גן.

עוסקת במגביות שונות למפעלים ציבוריים וסוציאליים.

חברה בועדת אימוץ הצנחנים (צה"ל).

אלעזר לוין

נולד כ"א כסלו תרנ"ט (1898) בלודז שבפולין. לאביו ר' משה (שוחט בשידלביץ שבפלך ראדום) ולאמו גלה בת ישעיה שיינטל. למד בחדר ובבית-ספר עממי, בישיבת דיסקין ובבית המדרש הגדול בשם "קרף".

ב-1920 נשא לאשה את חנה בת אברהם ורחל בריקס. (נספתה בידי הצוררים במחנה טרבלינקה, כ"ז תשרי תש"ב, עם בתם רחל ), וב-1945 נשא בזיווג שני את טובה בת ר' נחום שו"ב וזלדה רבינוביץ הי"ד, ממשפחת האדמור מראדומסק בעל "תפארת-שלמה").

כעשר שנים עד מלחמת העולם בו היה יו"ר המזרחי בעיר סקאז'יסקו קאמיענא, פעיל בצרכי צבור ובמפעלי צדקה וחסד. במחנה המוות הצליח להציל רבים, הפזורים כיום בארץ ובחו''ל, והס קוראים לו "אבא לוין".

ב-1948 עלה לארץ והשתקע ברמת-גן. ממשיך בפעולות צדקה וחסד, משתתף בשיעורי תורה, ובתמיכה במוסדות תורה וסעד, והנו יו"ר ארגון עולי סקאז'יסקו קאמיענא.

בנותיו: מאשה אשת שמאי רינברג, רבקה אשת יצחק אברמוביץ .

יוסף גורקה

נולד כ''ח כסלו תרע"ד (1.12.1913) בגובורובה, פלך לומז'ה, פולין.

לאביו מרדכי יהודה (בר-אוריין, מחסידי גור) ולאמו דבורה בת אשר פוטאש .

למד בחדרים ומגיל 12 בישיבות, בעיקר בישיבות מטפוס "בית יוסף" מנובהרדוק, עד שבגיל 21 הוסמך להוראת איסור והיתר על-ידי הרב שלמה דוד כהנא , רבה האחרון של ווארשה.

עוד בהיותו תלמיד-ישיבה פנה לפעילות ציונית בתנועות צעירי והחלוץ המזרחי, בפעולה למען הקהק"ל בחוגי החרדים, בפעולת תנועתו בווארשה לייסוד ישיבה חקלאית להכשרת בחורי ישיבות לעליה, פעיל וזמן-מה גם יו"ר בסניף החלוץ המזרחי בעיר גובורובה.

במלחמת העולם הצליח להמלט מהכיבוש הנאצי לרוסיה. אחרי המלחמה פעל באירגון החיים הציבוריים של שארית הפליטה, תחילה בפולין ומשנת 1946 במחנות האליין-זאלצבורג שבאוסטריה כנציג המזרחי והפועל המזרחי ומנהל המחלקה לתרבות וחינוך. כתב בקביעות בעתון של שארית הפליטה וסידרת

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3972). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3972