Volume 12

Page 3979

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ואם ועקרת-בית, הוסיפה לתת מזמנה וממרצה לשרות הצבור בעסקנות. השתתפה ביסוד מועדון ויצו ברמת גן ונבחרה כחברה להנהלת ויצו, כנשיאת לשכת בנות ברית "בת עמי" ארגנה ספריה לחיילים בבית החולים בתל-השומר: כחברה בועד למען החייל ברמת גן (כנציגה מארגון חברי ההגנה) ארגנה ספריה מיוחדת לחיילים ; ניהלה מועדון לחיילים ברמת גן ועזרה ליצור בית-חולים שדה בגוש דן בזמן מלחמת הקוממיות ; ניהלה פעולות למען המעפילים שעלו לארץ ולמען העצורים בקפריסין; פעילה כחברה בועד למען היתום מטעם לשכת בנות ברית ליד בית היתומים ברמת גן.

בניה : יוסף, יצחק .

חיים רדילבסקי

נולד בשנת תר"נ (1890) בגורודוק שבפולין.

לאביו אליעזר ולאמו איטה לבית סטולוב .

קיבל חינוך עברי ותיכון ברוסית, גמר בית-ספר לרוקחות ואח"כ היה רוקח בעיר בילסק, שם היה חבר ועד אגודת הציונים, מורשה הקהק"ל, סגן ראש ועד הקהלה וחבר המועצה העירונית.

עלה לארץ בשנת 1921. עבד שנה אחת בתור רוקח-חובש בגדוד העבודה בלוד, ומאז עבד בתור רוקח בקופת חולים בתל-אביב מראשיתה ועד סוף ימיו.

השקיע הרבה מרץ ושקידה בייסוד מחלקת ההספקה של קופת חולים.

ב-1925 נשא לאשה את חיה בת יחזקאל רודיצקי מליטא.

שקד על ענייני מקצוע הרוקחות והארגון ולא אחת נעזרו על ידו בעצה ובהדרכה.

ב-1953 תרם סך 500 לירות לקהק"ל, נוסף על תרומתו הקבועה לקרנות.

ב-1957 יצא לפנסיה והוסיף לעבוד עבודה חלקית עד סוף ימיו.

נפטר ברמת גן, י"ט ניסן תשי"ח (9.4.1958).

בתו: רות אשת עוה"ד פרץ פודזרסקי .

הרב חיים ז"ק

נולד בלעטיטשיב (רוסיה), כ"ב אלול תרמ"ג (1883).

לאביו גרשון דב בן הרב יוסף אליעזר מושניויץ ז"ל דמתקרא בפי רבים בשם טוב ר' יוסקי וישניויצר (נקבר על הר הזיתים בירושלים), מצאצאי הרה"ג אברהם ז"ק אב"ד שריגרד - רוסיה) ולאמו מינדיא בת הר' יהודה ליב הורביץ (מגזע השל"ה הקדוש).

קיבל חינוך מסורתי בחדר, בבתי מדרשות ובבית מאביו ומאחיו הגדולים.

הוסמך לשו''ב ע"י הרב מהר"י רבינוביץ זצ"ל (מצאצאי הרב חיים קראסנר , תלמיד הבעש"ט זצ"ל) רבה של העיר קראסני (פודוליה, רוסיה).

בשנת תרס''ב (1902) נשא לאשה את עדה בת הרב מרדכי קופשטיין ז"ל.

בשנת תרפ"ד (1924) עלה לארץ.

עסק במקצועו כשו"ב. אח"כ נתמנה למזכיר בלשכת הרבנות והמועצה הדתית בגבעתים.

חסיד נאמן ומסור לבית ריזון וידידו של האדמו"ר ר' מרדכי שלום יוסף פרידמן, הרבי מסדיגורה.

השתתף בועידות המזרחי.

חיבר ספר "עבודת חיים" של הלכות פועלים (תש"ז).

כתב מאמרים ב"ההד", "הארץ", "הצופה" ועוד.

במלאות לו 70 שנה - נרשם בספר הזהב של הקהק"ל.

צאצאיו: משה ז"ק, הדסה אשת דב זרחין, גרשון ז"ק (במלחמת העצמאות שימש כראש שירותי הים), שרה אשת נח ברקאי .

יוסף פלק

נולד י' תמוז תרנ"ז (1897) בביאליסטוק שבפולין.

לאביו אהרן יואל הכהן ולאמו גרינה בת בצלאל לב .

למד בבית-ספר, בחדר ובישיבה ואח"כ התמחה בעסקי אביו.

ב-1921 נשא לאשה את חינקה בת אפרים יצחק אולחה (דור שביעי להגר"א מווילנא, עסקנית פעילה במוסדות חסד).

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3979). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3979