Volume 12

Page 3981

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כ"א וכ"ג, חבר המועצה הדתית של פתח-תקוה מראשיתה, וכעת עסוק בקביעות בתור יושב-ראש ומנהלה בפועל.

צאצאיו: איטה, צבי, יהודה.

משה קסטלניץ

נולד בפינסק (רוסיה) ערב סוכות תרס"ב (1901). לאביו נפתלי ולאמו מלכה בת אברהם כגן .

קיבל חינוך מסורתי ובי"ס ריאלי בפינסק.

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני בעירו.

בשנת 1919 עלה לארץ.

היה חבר דגנית א' במשך 5 שנים.

מרכז המחלקה החקלאית של המשביר (תנובה) במשך 5 שנים.

בשנת 1925 נשא לאשה את צלה בת יונה אשכנזי (נפטרה בחיפה, י"א אלול תשי''ט-14.9.1959).

מראשוני הסטונאים והיבואנים של תוצרת חקלאית בארץ.

כיום, סטונאי ויבואן של תוצרת חקלאית בחיפה היה פעיל בהגנה ובמשמר האזרחי.

צאצאיו : נפתלי, בתיה אשת חנניה ברגשטיין, אמירה.

ליאון מיכאל בז'רנו

נולד בפלובדיב (בולגריה) בשנת תרנ"ט (9.8.1899).

לאביו מיכאל ולאמו יוליה בת משה רומנו (אחת המשפחות הציוניות הותיקות ביותר בבולגריה, שממנה יצאו מספר רב של מנהיגי הציונות הבולגרית במשך שני דורות).

קיבל חינוך לאומי-ציוני. השתלם בשויצריה.

האוירה והחינוך הציוני, שהיו מושרשים עמוק במשפחות רומנו ובז'רנו , הם שגרמו לכך, כי לאחר שמשפחת בזרנו עברה לגור לאיטליה, לא השתרשה שם ומצאה אח''כ את דרכה לא"י.

בשנת 1923 נשא לאשה את ז'אן לבית להוויליה. בשנת 1936 עלה לארץ.

היה פעיל בהגנה.

יסד יחד עם אחיו - תחילה את בית החרושת לסיגריות "אחים בז'רנו" בע''מ וקצת מאוחר יותר רכשו את בית החרושת "עסיס" ופיתחוהו לאחד המפעלים הגדולים והיעילים ביותר בענף המזון - בשם "בית חרושת לשימורי פירות וירקות עסיס" ברמת-גן.

בנותיו: עדי אשת דוד הרצוני, מיכל אשת ציון פלח .

הלל ארדמן

נולד בשנת תר"ס (15.7.1900) בכפר יאשונקה, מחוז טורקה, מזרח גליציה.

לאביו שלמה (נכד האדמו"ר ר' יצחק אייזיק מז'ידאצ'וב, סוחר יערות ובעל אחוזות ועסקים גדולים) ולאמו אדיל בת יעקב מייאר .

נתחנך בבית אביו, בית שתורה וגדולה וצדקה והכנסת אורחים שכנו בו יחדיו, מפי מלמדים לתורה ומורים לעברית ושפות ששכר אביו במיוחד בשביל בניו, ומשגדל נכנס לפעילות בעסקי אביו, וכן היה פעיל במוסדות המזרחי והפועל המזרחי ובעבודה בקרב הנוער.

בשנת 1933 נשא לאשה את מרגלה בת דב להרר (ב-1942 נהרגה עם ילדה על-ידי המרצחים הנאציים) ובזיווג שני נשא ב-1947 את שושנה בת נחום היל .

במלחמת העולם ואחריה היה פעיל במחתרת ואח"כ במחנות הפליטים. דחה את האפשרויות שהוצעו לו להסתדר באמריקה, וב-1948 עלה לארץ, עבר את חבלי הקליטה שקיבל עליו מתוך חיבת הארץ ומתוך נאמנות לאידיאל הציוני שנשא אתו מבית אביו מנעוריו, ומצא את מקומו במסחר. ממשיך בפעילות ציונות דתית בועדת השקל ולמען הקרנות וגם בעזרה לזולת בדרכי אביו.

בנו: שלמה.

יהושע חיים לדרברג

נולד בירושלים, י"ז אב תרל"א (1871).

לאביו ר' יצחק לדרברג ולאמו פנינה. למד בחדרים ובישיבות בירושלים.

עבר ליפו ופתח יחד עם אחיו יעקב אלימלך לדרברג

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3981). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3981