Volume 14

Page 4440

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיו: צפורה, גאולה אשת קרל דרוקמן, עמיהוד ארבל (עתונאי. תרגם ספרים שונים וחיבר ספר "תותחים על הסניו'').

השופט פנחס אבישר (שוארצמן)

נולד בסודילקוב (רוסיה), ו' תמוז תרנ"ה (15.7.1895). לאביו אהרן שוארצמן ולאמו דבורה זיסל בת שלמה בלובשטיין. קבל חינוך מסורתי וכללי, בוגר בית המדרש למורים וביה"ס למשפטים בירושלים וקיבל תואר עורך דין.

בנעוריו היה ממיסדי אגודה בשם "דורשי שפת עבר" להפצת השפה העברית בעיר מגוריו קורץ, פלך ואהלין.

בשנת 1914 עלה לארץ.

בשנת 1916-17 שירת בצבא התורכי ואחרי הכיבוש התגייס בשנת 1918 לגדוד העברי 40 קלעי המלך ושירת בו עד 1920.

בשנת 1923 נשא לאשה את פועה בת ישראל ניידיק. בשנות 1927-48 עבד בת"א בתור עורך-דין.

משנת 1948 שופט בבחת המשפט המחוזי בת"א-יפו. במשך שנים רבות היה נשיא אגודת עורכי הדין בת"א וסגן נשיא הסתדרות עוה"ד הארצית.

שנים רבות היה מרצה בבית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה בתל-אביב.

חבר ההנהלה של בית הגדודים העברים באביחיל.

חבר ההנהלה של ארגון יוצאי ואהלין.

צאצאיו: חנה אשת השופט ישראל גלעדי, ישראל (נפל במלחמת השחרור בקרב עמק הירח כשהוא בן 18).

ישעיהו סלאנט

נולד בירושלים בשנת תרנ"ה (1895). לאביו הרב צבי הירש (ראה בכרך זה). נכד רבישמואל סלנט (ראה בכרך ראשון, עמוד 284) ולאמו גרונא בת רבי נתן נטע נאטקין (ראה כרד עשירי, עמוד 3622).

מבחירי ישיבת "עץ חיים" ומוסמך לרבנות על ידי גדולי ירושלים. בוגר בית המדרש לרבנים בנשיאות הרב אברהם בן ציון קואינקה והראש"ל רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל. שלט בכמה שפות, מבוני שכונת "גאולה" ו"כרם אברהם" בירושלים.

מנהל לשכת הסעד של בני כולל ווילנא וחבר הועד הפועל. חבר ועד שכונת מאה שערים, עסקן ציבורי.

נשא לאשה את ביילה צירל בת רבי שמואל אלעזר וורטמן (נכדת הרב הצדיק רבי משה ברבי חיים וורטמן שעלה לארץ בשנת תרכ''א (1861) והתיישב בתברון ואחר כך בירושלים. מחבר הספרים: "צידה לדרך", "קדושת הארץ", "דברי תורה" ועוד).

נולדה בפולניה, קבלה חינוכה בבית ספר אוילנה די-רוטשילד בירושלים. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה (1914) גורשה עם הוריה למצרים יחד עם הנתינים הזרים. במצרים הקימה בי"ס למלאכה ולתורה למען בנות הארץ ונתפרסמה בחריצותה. נפטרה בירושלים, בכ"ב אייר תש"ו (23.5.1946).

נפטר בירושלים ביום ג' אדר א' תשי"ז (4.2.57).

צאצאיו: הרב שמואל אלעזר סלנט (ראה בכרך זה), צבי הירש סלנט, בנימין בייניש סלנט (חבר קבוץ "סעד"), מרים אשת משה מיכאלי, חיה אשת מרדכי תירוש, חנה שרה (נפטרה בגיל 21) ז"ל.

יוסף עמיעד (קליבנר)

נולד ט"ו בשבט תרמ"ב (1882) בברסטצ'קה שבפולין.

לאביו ר' משה אריה קליבנר , רבה של קהילת טריסק שבפולין, ממשפחת רבנים, ולאמו שרה.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4440). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4440