Volume 14

Page 4460

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המסחר ובבית החרושת לסבון ולנרות של הורי בעלה.

היתה אצילת-רוח ועדינת-נפש, מחוננת בלב טוב וידה היתה תמיד פתוחה לצרכי צדקה וחסד. לביתה נשלחו בני-ישיבות לאכול על שולחנה "ימים", והיא דאגה גם ללינתם וללבושם. בימי החורף היתה שולחת למשפחות עניות בעיר עצים ופחמים להסקה וכן בגדים חמים, תפוחי-אדמה ומזונות אחרים. בהיותה אשה אמידה, חילקה מכספה להכנסת כלה ולעזרת יתומים עניים.

בהיותם היא ובעלה ציונים ותומכים בקרנות הציוניות, עלו לארץ-ישראל בשנת 1914 עם חמשת ילדיהם הקטנים, כדי לחנכם בארץ ברוח ציוניתדתית. הם מכרו את כל רכושם, ביתם ובית-מסחרם ובאו לארץ כאנשים אמידים.

בארץ המשיכה במעשי-החסד שלה, ועזרה לכל קשה-יום ומר-נפש. כל אלה הנצרכים שנכנסו לביתה שנקרא "כלבא שרוע" בן ששת החדרים יצאו ממנו שבעים ולבושים.

בימי הגירוש של יהודי יפו ותל-אביב, על ידי השלטון התורכי, היגרה עם בעלה וילדיה לכפר-סבא. במשך כל תקופת הגירוש, היא קיימה את המשפחה ממכירת תכשיטי-הזהב שלה והפנינים שהביאה עמה מפולניה לערבים האמידים שבאו מהסביבה עם בנותיהם, וכן מכרה להם חליפות, מפות, סדינים ומעילים ומזה התקיימו עד תום המלחמה. גם בכפרסבא המשיכה להיטיב עם הנצרכים, התחלקה עמהם במזון ובלבוש, וביחוד עזרה לחולים וליתומים.

מכפר סבא עברה עם משפחתה לחדרה, והתגוררה עם כל המהגרים ביער שבחדרה, באהלי אקליפטוסים. פה תקפה אותה מחלת קדחת קשה, שאילצה אותה לעבור עם משפחתה לחיפה. ברם, שנוי המקום והאויר לא העלו לה רפואה. הקדחת התגברה והלכה, ובהיותה עייפה וחלשה מכל נדודי הגדוש ותנאי החיים הקשים, נפטרה ביום ו' בניסן תרע"ט (6.4.1919).

צאצאיה: יוכבד אשת יעקב ורנר (רוקח בבית החולים הממשלתי "רמב"ם בחיפה), יונה הי''ד, אשת אברהם גרדום (סוחר בליפנה שבפולין) נספתה בשואה עם בעלה ומשפחתה), ברכה אשת המשורר יעקב רימון (ראה בכרך א' עמוד 103 ובכרך י"ג עמוד 4355), אברהם צבי הלוי (מורה בבית המדרש למורות ולמורים "הרצליה" בניו-יורק, משורר, סיים חוק לימודיו באוניברסיטת "דרפסי-קולג'" שבפילדלפיה. ראה כרך תמישי, עמוד 2347), מרדכי הלוי (בולאי בתל-אביב), לאה ופנינה הי"ד, (נולדו תאר מות בתל-אביב, לפני הגרוש מיפו, יצאו לביקור בפולין וניספו בשואה).

ד"ר יהודית אלקלעי

נולדה בירושלים, בשנת תרנ"ט (10.5.1899).

לאביה יוסף אלקלעי (ראה בכרך זה) ולאמה חנה בת בנימין זיידמן (שעלו לארץ בשנת תר''ן-1890 והתישבו בירושלים).

למדה בבית ספר יסודי, שנה אחת בבית המדרש למורות והיתה אחת הבוגרות של המחזור הראשון של בית הספר לאחיות הדסה בירושלים, תחת פיקוחה של הגב' הנרייטה סולד (ראה ברך רביעי, עמוד 1738).

לאחר שסיימה חוק לימודיה עבדה כאחות ראשית במחלקה והגישה עזרה ראשונה בימי הפרעות בירושלים (1919-1920) ובגליל העליון (1921-1922). עבדה כאחות ראשית בבית החולים בצפת (1921 עד 1923) ושימשה מזכירה של ארגון אחיות הדסה (1921 עד 1924).

נסעה לארצות הברית להשתלם בלמודים, וסיימה בית ספר תיכון בניו-יורק בשנת 1931.

בשנת 1935 קבלה תואר ב.ס. לרפואה מונעת ובשנת 1936 תואר מ.ס. בשטח של חינוך בריאותי, באוניברסיטה של קולומביה.

עבדה בשרות הצבא האמריקני במלחמת העולם השניה ונשלחה על ידי הצבא להשתלמות באוניבר

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4460). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4460