Volume 14

Page 4476

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לאביו ר' חיים קלכהיים (סוחר גדול ות"ח. מנאמני ביתו של- ר' יחזקאה שניאור בעל "דברי יחזקאל") ולאמו רייזל לבית טייטשטיין .

קיבל חינוך מסורתי אצל גדולי המלמדים והרבנים (יצחק המרלינג בירוסלב, ר' יצחק שמעלקים רב דפשעמישל ועוד).

נשא לאשה את שיינדל יהודית בת ר' משה למפין .

בשנת 1914, בפרוץ מלחמת העולם הראשונה גויס כרב צבאי. כעבור 3 ימים והמחנה שלו הוקף ע"י הצבא הרוסי ונלקח בשבי ונשלח עם הצבא השבוי לעיר טומין מחוז אומסק בסיביר. ניהל פעולה רוחנית בין השבויים ועודד אותם עד שנודע לראשי הקהילה בעיר זו על גדלותו בתורה והציעו לו שיקבל עליו את עול הרבנות באומסק. הם פנו לראשי הצבא ולמושל הרוסי שירשו לו לשרת ברבנות בעיר, במשך 7 שנים שהה ברוסיה. אחרי שהבולשביקים עלו לשלטון עבר לברלין בגרמניה, שם עסק במסחר בשנת 1929 עבר לארצות הברית ונתקבל כרב בקוויבסק-סיטי עד שנת 1935. נתקבל כרב ראשי בוויניפג בקנדה עם חוזה ל-20 שנה. כשעבר דרך טורונטו התיעץ עם הרב מסטשוב והחליט לבטל את המינוי בוויניפג והחזיר להם את סכומי הכסף ששלמו לו ע"ח הוצאות הנסיעה וכו'. נתקבל כרב במחוז מיין, ניו ברונסביק והמשיך שם ברבנות עד 1950 כל השנים היה קרוב ופעיל בציונות הדתית ע''י תעמולה לעליה לארץ והתרמות לקרנות א"י.

בשנת 1950 עלה לארץ.

חינך את צאצאיו בדרך התורה ועבודה וחיבה לארץ אבות.

פאר היהדות ברמת יצחק. מגיד שעור בקביעות בבית הספר.

צאצאיו: שלמה דוד, מנחם מנדל, ריה אשת אריה דוד, רגינה אשת שלמה צוף (סוחר), שרה אשת מרדכי תמר.

שמואל שטרן

נולד בסיגט (רומניה) י"ז סיון תרע"ב (2.6.1912) לאביו בצלאל שטרן ולאמו ראכיל סלאווע בת צבי שטרן (הוריו נספו בשואה בשנת 1944 במחנה אושביץ).

קבל חנוך מסורתי (תלמיד הרב דושינסקי שהיה אח"כ הרב הראשי של עדת החרדים - אגודת ישראל בירושלים). וחילוני למד בגמנסיה ושנתים באוני ברסיטה (משפטים) בפרנקפורט-מיין בגרמניה.

בשנת 1945 נשא לאשה את רחל בת מנחם ברקוביץ.

היה חבר הועד המרכזי של תנועת ה"איחוד" בטרנסילבניה ונציג התנועה הנ"ל בועד הציוני המרכזי בטרנסילבניה (1945-47).

בשנת 1948 עלה לארץ.

בשנות 1948-56 עובד משרד הבטחון.

היה חבר מזכירות מפא"י יפו-ת"א (1950-54).

מזכיר מפא"י מחוז רמת-גן-גבעתיים (1956-60).

חבר מועצת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בישראל.

שליחות מטעם המגבית המאוחדת בדרום אמריקה (1960).

במלחמת הקוממיות פעילות באזור נתניה.

עובד מועצת פועלי רמת-גן וגבעתיים.

כתב ב"הדור" ו"בעבודה" - בטאון מועצת פועלי רמת גן וגבעתיים.

בנו: מנחם.

מרדכי פופיל

נולד בקוציבינצע (גליציה) בשנת תרל"ו (1876).

לאביו אברהם אבא פופיל ולאמו עטעל בת אברהם רוזנבלט.

קיבל חינוך מסורתי.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4476). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4476