Volume 14

Page 4568

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קבל חנוך מסורתי בחדר, וכללי בבית ספר לבנים ואח"כ בגמנסיה העברית ברחביה. השתלם באוניברסיטת לונדון במשפטים וקיבל תואר בריסטר אתלאו.

היה פעיל בתנועת הצופים ואח"כ בהגנה.

במלחמת העולם השניה היה תלמיד באוניברסיטה בלונדון., התגייס לחיל האויר הבריטי ונלחם באווירונים הנאציים.

התמחה כעורך דין במשרדו של העורך דין הבריטי הנודע ג'רולד גארדינר בלונדון. ותודות לו, הוענקה לו הזכות להופיע בבית הלורדים בבירור ערעור נגד חברת ביטוח ידועה.

נשא לאשה את קליר בת מאיר שימשילה-שוילי .

חזר לארץ ונתקבל כפרקליט בבתי המשפט בירושלים.

הופיע במשפטים פליליים, הסתננויות ערבים, עבירות על מכס ועוד. נשאר על משמרתו בפרקליטות עד יומו האחרון של השלטון המנדטורי.

אחרי הכרזת המדינה היה מהראשונים שהמשיכו בעבודתם והופיע כפרקליט מחוז ירושלים במשפטים שונים והתנגד לפסקי דין של "יחס מיוחד". טען: כי אסור במדינת ישראל להנהיג יחס מיוחד לגבי אסירים. רק שלטון עויין מנהיג "יחס מיוחד" בבתי הכלא לגבי "מיוחסים".

במלחמת העצמאות לחם במלחמת מוסררה בירושלים. בשנת 1952 עם העברת משרד המשפטים מת"א לירושלים נתמנה למנהל הכללי של משרד זה.

יו"ר הועדה הבוחנת של מבקרי (רואי) חשבונות.

חבר הדירקטוריון של הטכניון בחיפה. צאצאיו: ורד, בנימין .

עקיבא גוברין (גלובמן-חיות)

נולד בשפיקאוו, מחוז ברצלב, פלך פודוליה (אוקראינה) אב תרס"ב (1902).

לאביו מרדכי גלובמן (חיות) סוחר, מורה וממיסדי בתי הספר "עברית בעברית" בברצלב ושפיקאוו ולאמו עדה (אודיל) בת אברהם קליכמן (ראה את הערך שלהם בכרך זה).

קיבל חינוך לאומי, למד בקיוב ובברלין - כלכלה.

ממיסדי תנועת "החלוץ" באוקראינה ועומד בראש מרכז "החלוץ" האוקראיני בקישינוב (1920-21). עלה לארץ בשנת 1922.

עבד כפועל נמל בחיפה ופועל בנין בירושלים. היה ממיסדי מועצת פועלי ירושלים.

בשנת 1925 ממיסדי הסתדרות הפקידים שבשעתה כללה גם כל האינטליגנציה העובדת שנמנתה על הסתדרות העובדים. ציר לועידת ההסתדרות החל מהועידה השלישית. נשא לאשה את מלכה בת מרדכי ודז'יסה בלמן .

היה פעיל בהגנת ירושלים, עטרות ואחר כך בגליל בשנת תרפ"ט (1929). ו משנת 1942 חבר הועד הפועל של הסתדרות העובדים הכללית.

מפקד ב"הגנה" ואב בית הדין העליון שלה. פרסם מאמרים רבים על עניני עבודה, האיגוד המקצועי תעשיה, ימאות וספרות. : משנת 1943 ועד הבחרו לכנסת הראשונה, ראש המחלקה לאיגוד המקצועי של ההסתדרות.

מראשוני המיסדים של קופות התגמולין וחוזי עבודה קולקטיביים ארציים.

היה ציר לקונגרסים הציוניים וכנוסים בינלאומיים של האיגודים המקצועיים.

יצא בשליחות ההסתדרות לארצות הברית ולאירופה.

חבר הכנסת מטעם מפא''י משנת 1949.

יו"ר ועדת העבודה מאז קיומה ועד הבחרו לממשלה.

היה יו"ר סיעת מפא"י בכנסת ויו"ר הנהלת הקואליציה בכנסת.

בראשית שנת 1964 נתמנה כשר לתיעוש אזורי הפיתוח והייצוא.

בראשית שנת 1965 נתמנה לשר התיירות.

צאצאיו: שלמה, דוד .

נכדיו: עמרי, אילת, ערי .

שמואל דובינר

נולד בטורונטו (קנדה) ט"ו אדר תרע"ד (13.3.1914).

אביו היגר לקנדה מאוסטריה ואמו היגרה לקנדה מפולניה.

לפני הצהרים היה לומד ואחרי הצהרים היה רץ להסתער על העתונים והפצתם.

לחם מלחמת הקיום כשאר הנערים בחוצות טורונטו במכירת עתונים והוא אז בן 11, בשעה שהיה מתנפל יחד עם שאר הנערים על ערימות העתונים שיצאו מהדפוס למכירה, צץ בו רעיון להקל על אי הסדר הזה. הציע להם לארגן את מכירת העתונים ע"י זה שאדם אחד ירכז אותם בדפוס

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4568). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4568