Volume 16

Page 4931

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי, בחדר.

ב-1910 שלח אביו אותו ואת אחיו יעקב ל ארץ ללמוד בגמנסיה העברית "הרצליה" שאז נבנתה בתל-אביב (עברה מיפו). האב שלח להם די כסף להוצאותיהם.

למד יחד עם דוד הכהן , הצייר נחום גוטמן, משה איינהורן ועוד. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה חזר לעירו.

היה סוחר בעצים (ויערות).

נשא בשנת 1918 לאשה את לאה בת משה שטיין (נכדת הדיין יעקב אברהם). בשנת 1926 נסעו לארצות הברית ועסק שם ברוקחות בניו-יורק.

היה פעיל שם בתנועה הציונית ועזר לקרנות הציוניות. וכן היה תורם ופעיל במגבית המאוחדת.

בשנת 1961 ביקר בארץ והחליט להתישב בה.

נפטר בניו-יורק, ד' באדר א' תשכ''ז (14.2.67).

צאצאיו: מרס בראווער , חנוך הנך (עורך דין).

הרב שמואל פיינשטיין

נולד בנובידיו, פלך ביאליסטוק, בשנת תרט"ו (1855).

לאביו ר' גדליה מיכל פיינשטיין ולאמו חיה רבקה בת פייבל קרעשעס. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה בה למד גם הרב א. י. הכהן קוק זצ"ל, אח"כ, רבה הראשי של א''י (ראה כרך א', עמוד 66).

היה פעיל בארגונים דתיים בעירו.

נשא לאשה את חיה בת יצחק איזיק פנחס (נפטרה בפתח-תקוה, ה' בשבט תש"ג - 11.1.1943).

בשנת תרנ"ב (1892) עלה לארץ.

עבד בחקלאות בפרדסי הבארון בפתח-תקוה.

היה מורה לתלמוד.

עסקן בעניני צבור במושבה.

נפטר בפתח-תקוה, ד' חשון תרצ"ו (31.10.1935).

צאצאיו : גדליה מיכל ז"ל ; הניה רחל אשת ישראל לינבסקי; אהרן; שרגא פייבל (ראה כרך ג', עמוד 1332) ; מנחם (מנס) ראה בכרך זה ; מרדכי.

משה יוסף חרמוני (וצ'ש)

נולד בדרוהיצין (פולין) בשנת תרנ"ט (1899).

לאביו ר' חיים מרדכי הכהן וצ'ס (בעל משק חקלאי לתוצרת חלב) ולאמו פנינה (פרל).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת וולוז'ין המפורסמת. משם עבר לוורשה ושימש שם כמורה לעברית ותנ"ך בביה"ס ע''ש הרב קלישר.

היה פעיל ומדריך באגודת "צעירי-ציון".

בשנת 1920 נשא לאשה את לאה בת יוסף מאיר הכהן (סוחרים).

בשנת 1924 עלה לארץ עם משפחתו.

התישב בנוה צדק ע"י ת''א.

עבד כפועל בנין ובסלילת כבישים בישובים החדשים שנוסדו אז.

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4931). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4931