Volume 16

Page 4969

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הכתב זכרונות והגיגים לזכר בנו. שעות וימים היה שוכב וכותב וחולם על היוצאת חוברת-הזכרון לבנו אריק עד אשר נפטר ביום ט' בטבת תשכ"ג (5.1.1963). חלומו זה הגשימה אלמנתו חנה בהוציאה לאור את החוברת "אחרי עשר שנים" לזכר בנם סגן אריה (אריק) כספי הי"ד.

צאצאיו: אוריאל (אורי) נשא לאשה את דליה חרוזי) ; אריה (אריק) הי"ד שנפל במלחמת סיני. (ראה הערך בכרך זה).

מנחם רפאל כהן

נולד בצפת, כ' ניסן תר"ן (אפריל 1890).

לאביו רפאל כהן ולאמו שרני בת אברהם רוזנר. קיבל חינוך מסורתי בישיבות, בבית ספר האליאנס (של חברת כל ישראל חברים) בצפת. משנת 1908 עד סוף 1911 עבד כמורה לעברית ולערבית במושבות הגליל העליון.

בשנת 1913 נשא לאשה את לאה בת ברוך יוסף לנדמן. בשנת 1912 נתקבל כפקיד בבנק אפ"ק (כיום, הבנק הלאומי לישראל בע"מ) ועבד בו 42 שנה. מהן 30 שנה בתור מנהל בסניפים שונים.

היה גזבר בועד הלשון, החברה המזרחית הישראלית, הליגה למלחמה בשחפת.

היה יו"ר המועצה הכספית של בית החולים לחולי נפש מטעם עזרת נשים בירושלים.

כתב מאמרים שונים בעתונות; "חרות", "דבר", "הארץ", "ג'רוזלם פוסט", "העברי", "הפועל הצעיר", "הגלגל", "המזרח", "מזרח ומערב", "מאזנים", "ביתר", "אחדות העבודה", "גר", "מחברת", "מעברות", "ספר השנה של א"י", "ארבעים שנה של הפועל הצעיר".

חוברות וספרים: "מכה ומדינה" (הוצאת קופת הספר של ההסתדרות, 1923); כתבים, על האיסלם, העולם הערבי, לשונו וספרותו (הוצאה פרטית).

פרסומים בבלשנות, מונחים בנקאיים ומסחריים.

נכתבו עליו: רשימה ארוכה ע"י פרופ' ישראל רייכרט ב"הפועל הצעיר" (מיום י"ג בניסן תשי"ב); מאמר ארוך מאת אברהם אלמאליח בספרו "דמויות" העומד להופיע; ציונים לשבח ע"י ד"ר חיים אר לוזורוב ז"ל בירחון "אחדות העבודה" מחדש אוגוסט 1930. במדור "הבקרת על המאמרים שנתפרסמו בו, וביניהם גם מאמר שלו.

תחביב: אספן גדול של אימרות ומשלים בארבע השפות - עברית, ערבית, צרפתית ואנגלית.

צאצאיו: יהודה כהן (שופט מחוזי בירושלים); מלאכי כהן (מהנדס במקורות); דבורה אשת אלוף גדעון שוקן; מרים.

יעקב גליס

נולד בירושלים ביום כ' מנחם אב תרע"ו (19.8.1916). לאביו צבי גליס (עסקן צבורי מובהק. ר' הערך שלו בכרך שביעי עמוד 2870) ולאמו חיה בת אפרים בנימין גוטליב (שהיה מחרשי עצי-הזית הראשונים בירושלים. מצד אביו, דור רביעי בירושלים (אבי סבו, ר' יעקב מנקר גליס, הגיע לירושלים לפני מאה ועשרים שנה, מנקר בחצר הרב מבריסק, וסבו ר' אברהם ישראל גליס, שהיה מראשוני לומדי ישיבת מאה-שערים ומזכיר הישיבה, ומצד אמו דור שביעי בירושלים).

למד בחדרים בירושלים. כשהוריו עברו מירושלים לגור ביפו, עבר ללמוד בתלמוד תורה "שעריתורה". עם סיום התלמוד תורה, נכנס לבית הספר הריאלי "תחכמוני" של המזרחי, בהנהלת ד"ר יהודה מהרשק. לאחר סיימו את ביה"ס הריאלי, זכה במילגה מידי הרב מאיר בר-אילן , נשיא המרכז העולמי של המזרחי, ונשלח ללמוד בישיבת חברון שבירושלים, שם למד שש שנים רצופות. משם עבר ללמוד

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4969). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4969