Volume 17

Page 5191

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד בבית ספר בוינה ובקרקוב למד משפטים באוניברסיטה וקיבל תואר של עורך-דין.

בעירו היה עסקן צבורי, בעיקר התמסר לתנועה הרביזיוניסטית בעיר, שהיתה ברובה של מתבוללים ושל ציונים כלליים. בין חבריו היו: ד"ר יוחנן בדר , חבר הכנסת (ראה כרך ששי, עמוד 2623), המנוח ד"ר יעקב פרנד ז"ל (ראה כרך שני, עמוד 612) ועוד.

בארגון הסטודנטים הציונים ואח"כ בקורפוראציה "אמונה" ויותר מאוחר בהצה"ר ובהצ"ח היה פעיל ומסור לעבודה, בנאמנות למען הציונות הגדולה, הציונות של ההצלה, של האבקואציה, של הכנות למאבקי השיחרור.

הצטיין בחוג הקטן הז'בוטינסקי, מלכתחילה בשיטתיות, בדייקנות ובכושר אירגוני. הוטל עליו תפקיד הגזבר במרכז הצה"ר. זה היה תפקיד קשה ביותר במפלגה שתקציבה היה צנוע והאמצעים לא הספיקו אלא בקושי לממן את התקציב הזה. כולם עבדו בהתנדבות וגם הוסיפו, כל אחד לפי יכולתו מן הכסף שלו.

שנות המלחמה העולמית השניה והימורים שעברו עליו לא שינו במאומה את מיזגו. היה צנוע כדרכו, שקט ומעשי כדרכו.

בשנת 1940 עלה לארץ.

היה חי בצימצום, בחדר קטן בבית ישן-נושן ברחוב בוגרשוב בתל-אביב. התכונן לבחינות עורך-דין (לפי החובה המוטלת על עורכי-דין מחוץלארץ לעמוד בבחינות בארץ מחדש). הצליח בבחינות ועבד כעורך דין עצמאי מצליח.

את עיקר זמנו היה מקדיש לחבריו. היה פעיל מאוד במפעל ההצלה של תנועתו. היה מסייע לחברים המפוזרים על פני ברית המועצות ובארצות אחרות. הגיש עזרה לחברים שהיו זקוקים לעזרתו בתקופתם הראשונה אחרי עלייתם לארץ.

בשנים 1948-50 היה בשליחות הסוכנות היהודית לחו"ל בקשר עם הגשת עזרה לעולים מהמחנות ממינכן ופריס לארץ.

בשנת 1950 נשא לאשה את אלזה בת דוד ויזנ פרוינד. היה קרוב למחתרת הלוחמת אצ"ל. נאסר וישב בלטרון.

המשיך לפעול בתנועה גם אחרי קום המדינה.

היה ממיסדי לשכת בני ברית ע"ש חברו ד"ר יעקב פרנד בתל-אביב והיה גם נשיאה, וחבר המיסדר הכללי בארץ.

נפטר בתל-אביב, י"ב אלול תשכ"ה (9.9.1965).

אהרן דולב (דומניץ)

נולד בתל-אביב, ח' בטבת תרפ"ח (1.1.1928). לאביו דוד דומניץ ולאמו ז'ניה בת זאב וולקוביסקי. קיבל חינוך עברי תיכוני, שני סמסטרים באוניברסיטת "קולומביה" בניו-יורק.

נשא לאשה את דינה לבית אברך. עתונאי.

כתב בכיר של עתון הערב "מעריב" למשימות מיוחדות.

אברהם אבא סלוצקי

נולד בכפר ע"י סוסניצה (צפון אוקראינה) בתרמ"ד (1884).

לאביו צבי שאול סלוצקי ולאמו חנה סטיסה לבית הורודצקי (שניהם עלו לארץ בתרפ"ה (1925) והתגוררו שנים רבות אצל בניהם בנהלל ובכפר יהושע).

קיבל חינוך מסורתי בבית הוריו ולמד בישיבות בעיירות הסמוכות.

בהיותו כבן י"ח נתפס להשכלה ולציוניות (אחד ממוריו היה יהושע מרגולין (ראה בכרך ו', עמוד 2704).

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5191). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5191